На головну

ДОГОВІР ПІДРЯДУ №_________
08.09.2015 року
м.Київ

ТОВ "МАКС", надалі – «Генпідрядник», що є платником податку на прибуток відповідно до чинного законодавства України, в особі: Директор Петренко Семен Семенович, що діє на підставі Статута, з однієї сторони, та

ТОВ "Будівельник", надалі – «Підрядник», що є платником податку на прибуток відповідно до чинного законодавства України, в особі: Директор Олійник Петро Миколайовис, що діє на підставі Статута з іншої сторони, Генпідрядник та Підрядник надалі разом іменовані «Сторони», а кожний окремо – «Сторона», уклали цей Договір підряду № _________ від 08.09.2015 року (надалі – «Договір») про таке:

 1. ВИЗНАЧЕННЯ І ТЕРМІНИ
  1. Поняття, визначення і терміни, що вживаються в цьому Договорі, якщо інше не встановлено в тексті Договору, означають наступне:
   1. «Договір» - цей Договір підряду на виконання будівельно-монтажних робіт щодо будівництва Об'єкту, підписаний Сторонами, включаючи усі додатки, зміни, доповнення та додаткові угоди тощо до Договору, які є невід'ємними його частинами.
   2. «Підрядник» - юридична особа за законодавством України - ТОВ "Будівельник" з місцезнаходженням за адресою: 03035, м.Київ, вул.Артема, 22, що виконує будівельно-монтажні роботи щодо будівництва Об'єкту за цим Договором, діє згідно вимог чинного в Україні законодавства та умов цього Договору та ліцензії МАФ №25444421 видана 01.04.2014 року (дійсна до 01.04.2019 року).
   3. «Генпідрядник» - юридична особа за законодавством України - ТОВ "МАКС", з місцезнаходженням за адресою: 03035, м. Київ, артема 25.
   4. «Субпідрядники» - юридичні чи фізичні особи, які виконують роботи на Об'єкті за договорами підряду чи субпідряду, укладеними з Підрядником.
   5. «Сторони» - Генпідрядник та Підрядник, тобто організації, які уклали (підписали) цей Договір.
   6. «Об'єкт будівництва» (Об'єкт) – «Будівництво житлово-офісного центру з об'єктами соціально-культурного призначення,подальшої його експлуатації і обслуговування на вул. Артема, 22 (літ. «С») у Печерському районі м. Києва», роботи щодо будівництва якого виконує Підрядник за даним Договором.
   7. «Будівельно-монтажні роботи» («Роботи») – комплекс основних робіт, що виконуються на Об'єкті Підрядником та Субпідрядниками, в разі їх залучення, на основі Проектної документації, що надається згідно умов цього Договору, і розподіляються за видами та етапами, визначеними у відповідних Угодах до цього Договору.
   8. «Проектна документація» - сукупність необхідних документальних матеріалів (текстових та графічних) стадії «Робоча документація» або «Робочий проект» щодо будівництва Об'єкту, що обґрунтовують проектно-дослідницькі рішення, визначають обсяги Робіт, потреби в устаткуванні, будівельних конструкціях , матеріальних і інших ресурсах, робочі креслення, інші документи, що затверджуються Генпідрядником у встановленому порядку.
   9. «Приховані роботи» - частини Робіт або частини Об'єкту, які технологічно закриваються при виконанні подальших частин Робіт або монтажних конструкцій, внаслідок чого перевірити якість і точність їх виконання стає неможливим.
   10. «Будівельний майданчик» (фронт робіт) – земельна ділянка пристосована та відведена для будівництва Об'єкту.
   11. «Термін («строк») виконання робіт» - період від початку до закінчення виконання Робіт або окремих етапів Робіт згідно Календарного графіка виконання робіт відповідного етапу або згідно відповідної Угоди до Договору.
   12. «Календарний графік виконання робіт» - розроблений Підрядником та погоджений Сторонами графік, що визначає строки, послідовність та обсяги виконання Робіт.
   13. «Етап робіт» - окрема, технологічно завершена частина Робіт зі спорудження Об'єкта.
   14. «Вартість Робіт» - загальна вартість всіх Робіт, що доручаються Генпідрядником Підряднику за цим Договором, включаючи вартість матеріалів, обладнання та інших витрат, необхідних для їх виконання.
   15. «Додатки» - всі додатки до цього Договору, складені українською або російською мовою та підписані Сторонами, що є його невід’ємною частиною.
   16. «ДБН» – чинні на території України державні будівельні норми, стандарти та правила.
   17. «Акти» – акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В (або іншої довільної форми), що відображають фізичні обсяги використаних за звітний період матеріалів і Робіт, складені уповноваженим представником Підрядника, погоджені та підписані уповноваженим представником Генпідрядника згідно умов цього Договору. Вказані Акти надаються Підрядником Генпідряднику не частіше одного разу на місяць в строки згідно цього Договору.
   18. «Додаткові роботи» - це роботи, необхідність виконання яких виявлена Генпідрядником або Підрядником у ході виконання основних Робіт. Виконання Підрядником Додаткових робіт та їх оплата здійснюється у разі підписання Сторонами відповідної додаткової угоди до Договору або Угоди до Договору. Додаткові роботи, які виконані Підрядником без узгодження з Генпідрядником, а також роботи, при виконанні яких допущено відхилення від Проектної документації, не оплачуються і на вимогу Генпідрядника у встановлені ним строки усуваються Підрядником і приводяться у відповідність з Проектною документацією або погоджуються Генпідрядником і Проектувальником.
   19. «Супутні загально будівельні роботи» – роботи, які не є основними відповідно до умов Договору, але виконання яких Підрядником є необхідним для виконання ним основних Робіт та забезпечення готовності Об'єкта.
   20. «Проектувальник» - проектна організація, що має ліцензію на виконання робіт з розробки Проектної документації, відповідно до якої Підрядник виконує Роботи.
   21. «Організація, що здійснює авторський нагляд» - юридична особа за законодавством України – ТОВ "Спілка Будівельників" код 23232522 ліцензія АC №424245 від 05.04.2014 р. з терміном дії до 05.04.2019 р..
   22. «Організація, що здійснює технічний нагляд» - юридична особа за законодавством України – .
   23. «Виконавча документація» - це комплекс документів, що підтверджують відповідність виконаних Робіт Проектній документації та вимогам чинних нормативних документів.
   24. «Дефекти та недоліки в Роботах» - невідповідність виконаних Робіт умовам Договору та (або) затвердженій Проектній документації та (або) чинному законодавству України (в т.ч. чинним державним нормативам в галузі будівництва і актам регіонального законодавства).
   25. «Письмовий запит Підрядника» - Лист – запит щодо отримання авансування. У письмовому запиті Підрядника на фінансування повинна міститися інформація щодо цільового використання Підрядником заявлених коштів.
 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
  1. Генпідрядник доручає, а Підрядник зобов’язується на власний ризик, власними та/або залученими силами, засобами, матеріалами виконати та здати Генпідряднику відповідно до умов Договору та Проектної документації комплекс основних робіт по будівництву Об'єкта (надалі - Роботи) та Супутні загальнобудівельні роботи, безпосередньо пов’язані з основними Роботами, та роботи з поліпшення Об'єкту після вводу в експлуатацію в межах ліцензії Підрядника, а Генпідрядник зобов’язується надати Підряднику фронт робіт, забезпечити Підрядника Проектною документацією, здійснити приймання та сплатити вартість виконаних Підрядником та прийнятих Генпідрядником Робіт та використаних ним при цьому матеріалів, комплектуючих виробів, обладнання, за винятком наданих Генпідрядником, відповідно до умов Договору.
  2. Склад, вартість, обсяги, строки (терміни) та режим виконання Робіт, робіт з поліпшення Об'єкту після вводу в експлуатацію, та їх етапів, вартість та кількість матеріалів, необхідних для виконання Робіт, їх якісні та інші характеристики, інші додаткові умови визначаються у Угодах до Договору. Строки (терміни) виконання Робіт за Угодами визначаються Угодами та/або Календарними графіками виконання робіт до відповідних Угод до Договору.
  3. Сторони домовились, що Підрядник в період виконання ним основних видів Робіт, передбачених Угодами, виконує Супутні загальнобудівельні роботи за Договором, за розцінками, встановленими згідно п. 3.1. цього Договору. У випадку відмови Підрядника від виконання Супутніх загальнобудівельних робіт за Договором в період виконання ним основних видів Робіт, передбачених Угодами, Генпідрядник має право доручити виконання таких Супутніх загальнобудівельних робіт третім особам. При цьому вартість Робіт у Акті (Актах) за Угодою на виконання основних видів Робіт підлягає обов’язковому зменшенню на суму коштів, необхідних для виконання Супутніх загальнобудівельних робіт, шляхом пропорційного зменшення розцінок робіт у відповідному Акті (Актах).
  4. Підрядник підписанням цього Договору підтверджує, що він ознайомлений зі всіма вихідними даними, результатами досліджень, обстежень,вишукувань, Проектною документацією стадії «Проект» та/або «Робоча документація» по Об'єкту, станом та особливостями ділянки будівництва Об'єкту та вважає їх достатніми для належного виконання Робіт за цим Договором. Підрядник несе відповідальність за прийняті ним технічні рішення щодо виконання Робіт за цим Договором.
  5. Сторони домовились, що будь-яка самостійна зміна Підрядником Проектної документації, обсягів Робіт, технічних характеристик, якості матеріалів відносно включених до Проектної документації неприпустима. Вищевказані зміни можливі у разі письмового узгодження з Генпідрядником, інакше Генпідрядник набуває право не оплачувати вищевказані Роботи та матеріали, а також на компенсацію збитків від Підрядника, що є наслідком недотримання умов цього пункту Договору.
 3. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
  1. Ціна Договору та відповідно загальна вартість Робіт являє собою суму вартостей Робіт згідно з підписаними Сторонами Угодами до Договору. Ціна кожної окремої Угоди визначається на підставі Договірної ціни з підтверджуючими її кошторисними розрахунками. Договірна ціна визначається у відповідності до Правил визначення вартості будівництва (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013) та Національних стандартів України з ціноутворення у будівництві, прийнятих Наказом Мінрегіону від 28.12.2012 р. № 667 «Про прийняття національних стандартів, розроблених методом перевидання (передруку) на зміну державних будівельних норм (ДБН), прийнятих до 2001 року» та Наказом Мінрегіону від 28.12.2012 р. № 668 «Про прийняття національних стандартів, розроблених методом перегляду на заміну державних будівельних норм (ДБН), прийнятих до 2001 року».
  2. Остаточна вартість Робіт, яку має сплатити Генпідрядник на користь Підрядника, визначається на підставі Актів, підписаних Сторонами на виконання цього Договору.
  3. Сторони можуть змінювати вартість Робіт за взаємною згодою, шляхом підписання відповідних Додаткових угод до відповідних Угод до Договору.
  4. Вартість матеріалів може змінюватись у порівнянні з вартістю матеріалів, зазначеною у Договірній ціні, що є невід’ємною частиною відповідної Угоди до Договору. В разі зміни вартості матеріалів у порівнянні з вартістю матеріалів, зазначеною у Договірній ціні, що є невід’ємною частиною відповідної Угоди до Договору, Підрядник завчасно письмово повідомляє Генпідрядника про таку зміну, а Генпідрядник протягом 5 (п’яти) робочих днів письмово погоджує такі зміни, що оформлюється шляхом підписання Сторонами відповідних Додаткових угод до Угод до Договору, або надає обґрунтовану відмову від погодження збільшення розцінок та реалізовує можливість передачі матеріальних цінностей в монтаж відповідно до ст. 4 цього Договору.
  5. Договірні ціни можуть переглядатися Сторонами в разі прийняття нових законодавчих і нормативних актів, що безпосередньо впливають на вартість Робіт, що потребує укладення Сторонами Додаткових угод до відповідних Угод до Договору.
  6. Остаточна вартість матеріалів визначається у Актах. У разі зміни вартості матеріалів, Підрядник підтверджує даний факт документами, що підтверджують вартість матеріалів (видаткові накладні та інше).
  7. Розрахунки між Сторонами здійснюються шляхом перерахування безготівкових сум грошових коштів на потрахунки Сторін в наступній послідовності (якщо інше не передбачено Угодою та Календарними графіками виконання робіт):
   1. Авансування Робіт здійснюється Генпідрядником на підставі письмових заявок на авансування, які складаються Підрядником за формою, визначеною Додатком №1 до даного Договору (надалі – «Заявка»). Сплата авансу здійснюється протягом 7 (семи) банківських днів від дати отримання Генпідрядником належно оформленої Заявки, та за умови відсутності зауважень щодо такої заявки. У випадку надання Заявки, яка не відповідає встановленій Додатком №1 до Договору формі, Генпідрядник має право не проводити оплату такої Заявки. При цьому терміни виконання Робіт не переносяться.
   2. У Заявці повинна міститися інформація щодо цільового використання Підрядником заявлених коштів.
   3. При цьому Підрядник не пізніше 5 (п’яти) банківських днів з дня перерахування йому грошових коштів, зобов’язаний надати Генпідряднику Звіт про цільове використання отриманих коштів у формі та порядку, визначених пунктом 7.2.44. Договору. Оплату виконаних та прийнятих в поточному місяці Робіт Генпідрядник здійснює згідно підписаних Сторонами щомісячних Актів, протягом 10 (десяти) банківських днів з моменту підписання Актів Сторонами. Генпідрядник сплачує вартість лише фактично виконаних Підрядником і прийнятих Робіт та використаних при виконанні Робіт матеріалів, комплектуючих виробів, обладнання відповідно до затвердженої Проектної документації.
   4. Оплату виконаних та прийнятих в поточному місяці Робіт Генпідрядник здійснює згідно підписаних Сторонами щомісячних Актів, протягом 10 (десяти) банківських днів з моменту підписання Актів Сторонами. Генпідрядник сплачує вартість лише фактично виконаних Підрядником і прийнятих Робіт та використаних при виконанні Робіт матеріалів, комплектуючих виробів, обладнання відповідно до затвердженої Проектної документації.
   5. Датою оплати за цим Договором вважається дата списання коштів з поточного рахунку Генпідр
  8. Загальна сума оплати виконаних та прийнятих Робіт не може перевищувати суми вартості Робіт у підписаних Сторонами Угодах до цього Договору.
  9. До загальної вартості Робіт за Договором входять всі витрати Підрядника, пов’язані з підготовкою виконання Робіт, включаючи, але не обмежуючись розробкою проекту виконання робіт, іншої проектно-технологічної документації (технологічних карт тощо). У випадку якщо Генпідрядник визначає, що зазначені проекти виконання робіт, інша проектно-технологічна документація, розробляються Підрядником несвоєчасно або на недостатньо професійному рівні, Генпідрядник має право після відповідного письмового повідомлення Підрядника передати розробку зазначеної документації третій особі. При цьому вартість Робіт у Акті (Актах) за відповідною Угодою підлягає обов’язковому зменшенню на суму коштів, необхідних для виконання Робіт з розробки проектів виконання роіншої проектно-технологічна документації, шляхом пропорційного зменшення розцінок робіт у Акті (Актах).
  10. Загальна вартість Робіт за відповідною Угодою до Договору може змінюватися, що не потребує укладення Сторонами Додаткової угоди до відповідної Угоди до Договору, в таких випадках:
   1. У випадку порушення Підрядником з власної вини строків початку виконання Робіт більше ніж на 5 (п’ять) робочих днів за відповідною Угодою до Договору – вартість Робіт в першому Акті за відповідною Угодою до Договору зменшується на 5 (п’ять) %, але не менше 10 000 (десяти тисяч) гривень, в т.ч. ПДВ 1 666,67 грн., шляхом пропорційного зменшення розцінок Робіт в наступному Акті – за кожний такий випадок.
   2. У випадку порушення Підрядником вимог проекту виконання робіт (технологічної карти, графіку руху робочої сили і т.д.), вартість Робіт в Акті за відповідний місяць, в якому сталося таке порушення, за відповідною Угодою до Договору зменшується на 5 (п’ять) % шляхом пропорційного зменшення розцінок робіт в такому Акті – за кожний такий випадок.
   3. У випадку несвоєчасного усунення Підрядником недоліків та дефектів у Роботах, порушення термінів їх усунення згідно п.6.8 Договору з власної вини - вартість Робіт в Акті за відповідною Угодою до Договору за місяць, в якому такі дефекти мали бути усунені, зменшується на 5 (п’ять) % шляхом пропорційного зменшення розцінок Робіт у відповідному Акті – за кожний такий випадок.
   4. У випадку зупинення Підрядником з власної вини виконання Робіт за відповідною Угодою до Договору - вартість Робіт в Акті за відповідний місяць за відповідною Угодою до Договору зменшується на 5 (п’ять) % шляхом пропорційного зменшення розцінок Робіт в Акті – за кожний такий випадок, крім випадків передбачених п. 5.8. та підпунктами а), б), г), д) пункту 5.4 Договору.
   5. У випадках порушення Підрядником умов виконання Робіт за відповідною Угодою до Договору з власної вини (якщо результати Робіт не придатні до використання за призначенням, що призвело до збитків (прямих та/або непрямих) Генпідрядника) - вартість Робіт в Акті за відповідний місяць, в якому сталося таке порушення за відповідною Угодою до Договору зменшується на 10 (десять) % шляхом пропорційного зменшення розцінок Робіт в Акті – за кожний такий випадок.
   6. У випадку, якщо Підрядник з власної вини виконує Роботи за відповідною Угодою настільки повільно, що закінчення їх у встановлений Сторонами строк стає явно неможливим (відставання від Календарного графіка виконання Робіт більше ніж на 15 (п’ятнадцять) календарних днів або, якщо стане очевидним, що Роботи не будуть виконані належним чином, - вартість Робіт в Акті за відповідний місяць, в якому сталося таке порушення, за відповідною Угодою до Договору зменшується на 5 (п’ять) % шляхом пропорційного зменшення розцінок Робіт в Акті – за кожний такий випадок.
   7. У випадку порушення Підрядником вимог п 7.2.39 Договору, – Генпідрядник набуває право зменшити вартість Робіт у Акті за відповідною Угодою до Договору за місяць, у якому сталося таке порушення, або в якому Генпідрядник дізнався про таке порушення, на 5 (п’ять) % шляхом пропорційного зменшення розцінок Робіт в Акті – за кожний такий випадок.
   8. У випадку порушення Підрядником з власної вини строків закінчення виконання та/або передачі Генпідряднику Робіт за відповідною Угодою до Договору - вартість Робіт в Акті за відповідний місяць, в якому такі Роботи виконані та передані Генпідряднику, за відповідною Угодою до Договору зменшується на 5 (п’ять) % шляхом пропорційного зменшення розцінок Робіт в Акті – за кожний такий випадок.
   9. У випадку порушення Підрядником вимог п. 7.2.19. Договору, а саме невиконання комплексу робіт зі збору та вивезення за межі Будівельного майданчика залишків матеріалів, упаковки, будівельного та (або) побутового сміття, що утворилось на Об'єкті внаслідок безпосередньої діяльності Підрядника та/або Субпідрядників по відповідному фронту робіт – вартість Робіт в Акті за відповідний місяць за Угодою по відповідному фронту робіт до Договору зменшується на 10 (десять) % шляхом пропорційного зменшення розцінок Робіт в Акті – за кожний такий випадок.
   10. У випадку порушення Підрядником вимог даного Договору щодо передачі повного комплекту Виконавчої документації Генпідряднику – вартість Робіт в Акті за відповідний місяць за Угодою до Договору зменшується на 10% (десять відсотків) шляхом пропорційного зменшення розцінок Робіт в Акті – за кожний такий випадок.
   11. Підтвердженням порушення Підрядником умов цього Договору щодо випадків, зазначених у п. 3.10. Договору, є складений та підписаний уповноваженими особами Генпідрядника, Підрядника та Організації, що здійснює технічний нагляд, акт про виявлене порушення умов Договору. Генпідрядник направляє Підряднику акт, підписаний ним та представником Організації, що здійснює технічний нагляд, на розгляд, а Підрядник зобов’язаний протягом 3 (трьох) робочих днів підписати зазначений акт, або дати мотивовану відмову. Якщо Підрядник протягом 3 (трьох) робочих днів не підписав зазначений акт, або не надав мотивовану відмову, такий акт вважається підписаним Підрядником. З моменту підписання Підрядником зазначеного акту, або із закінченням передбаченого для мотивованої відмови, загальна вартість Робіт за відповідним Актом до Договору вважається зміненою.
 4. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ В МОНТАЖ
  1. Генпідрядник має право за актом приймання-передачі передати в монтаж Підряднику товарно-матеріальні цінності (матеріали, допоміжні матеріали, конструкції, комплектуючі вироби, обладнання тощо) (надалі - ТМЦ), а Підрядник, в свою чергу, зобов’язаний невідкладно належним чином їх прийняти та отримати на умовах «Франко - приоб'єктний склад».
  2. Підрядник в межах Будівельного майданчика забезпечує завантаження, транспортування, розвантаження, складування, зберігання та облік переданих Генпідрядником в монтаж ТМЦ. Генпідрядник, за наявності такої можливості, сприяє Підряднику у виконанні вказаних дій.
  3. При прийманні ТМЦ в монтаж Підрядник зобов’язаний перевірити кількість, якість, комплектність, відповідність Проектній документації таких ТМЦ та зазначити це в акті приймання-передачі в монтаж товарно-матеріальних цінностей. Акт приймання-передачі в монтаж товарно-матеріальних цінностей повинен бути підписаний Сторонами у день передачі ТМЦ Генпідрядником Підряднику в монтаж.
  4. Підрядник не має права відмовитись від приймання в монтаж ТМЦ від Генпідрядника у випадку відсутності його претензій під час приймання Генпідрядником таких ТМЦ від заводів-виробників/постачальників, що підтверджується наявністю підпису уповноваженої особи Підрядника на відповідному акті приймання-передачі (видатковій накладній, товарно-транспортній накладній тощо) (п. 7.2.48 цього Договору).
  5. Претензії Підрядника стосовно якості та/або кількості/об’єму та/або комплектності ТМЦ, переданих Генпідрядником згідно ст. 4. Договору в монтаж, пред’являються Підрядником у порядку, передбаченому чинним законодавством України, але в будь-якому випадку до підписання акту приймання-передачі в монтаж товарно-матеріальних цінностей. В іншому випадку, ТМЦ вважаються прийнятими Підрядником в монтаж без зауважень.
  6. З моменту приймання Підрядником ТМЦ в монтаж і до повного виконання Робіт та здачі їх за Актами, Підрядник: - гарантує можливість якісного та своєчасного виконання Робіт з використанням прийнятих ним ТМЦ; - несе повну матеріальну відповідальність перед Генпідрядником за передані в монтаж згідно ст. 4. Договору ТМЦ та зобов’язаний вжити всіх можливих заходів для забезпечення схоронності переданих йому ТМЦ та збереження їх належної якості.
  7. У разі повної або часткової втрати споживчої вартості переданих в монтаж ТМЦ та/або зменшення їх кількості/об’єму та/або комплектності, - Підрядник зобов’язується у вказаний Генпідрядником строк за свій рахунок замінити їх на нові та/або допоставити (доукомплектувати) недостаючі ТМЦ. У разі неможливості такої заміни/допоставки/доукомплектації, за згодою Генпідрядника, Підрядник зобов’язується відшкодувати Генпідряднику повну їх вартість за ціною, яка склалася на момент проведення відшкодування, а також відшкодувати Генпідряднику всі понесені останнім збитки.
  8. ТМЦ, які передаються Підряднику в монтаж згідно ст. 4. Договору, залишаються у власності Генпідрядника упродовж усього строку дії Договору.
  9. Підрядник несе відповідальність за своєчасність надання ним Генпідряднику заявок на ТМЦ, необхідних для виконання Робіт за Договором.
  10. Сторони не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дня підписання цього Договору зобов’язуються призначити шляхом видачі відповідної довіреності/наказу відповідальних осіб, які будуть приймати участь у прийманні-передачі ТМЦ в монтаж, у тому числі будуть підписувати супровідні документи (довіреності, накладні, інші документи згідно чинного законодавства України).
 5. СТРОКИ ВИКОНАННЯ РОБІТ АБО ЕТАПІВ РОБІТ. КОНТРОЛЬ ТА НАГЛЯД ЗА ВИКОНАННЯМ РОБІТ
  1. Строки виконання Робіт та/або етапів Робіт визначаються Сторонами у Календарному графіку виконання Робіт та/або Угодах до цього Договору.
  2. Строки виконання Робіт можуть переглядатися Сторонами тільки за їх взаємною згодою шляхом підписання уповноваженими представниками Сторін відповідних Додаткових угод до Договору/Угод до Договору.
  3. Генпідрядник, через уповноважених ним осіб, здійснює контроль та нагляд за строками, якістю та дотриманням нормативно-правових актів з охорони праці, електробезпеки, пожежної безпеки та промислової санітарії при виконання Робіт, відповідністю результатів Робіт та якості матеріалів, що використовуються Підрядником чинним в Україні правилам, нормам, стандартам, умовам Договору та Проектної документації. При цьому Підрядник створює умови для безперешкодної реалізації цього права Генпідрядником.
  4. Строки виконання Робіт можуть бути змінені з внесенням відповідних змін у Договір в разі:
   (а) виникнення форс-мажорних обставин;
   (б) невиконання або неналежного виконання Генпідрядником своїх зобов'язань щодо фінансування, несвоєчасного надання будівельного майданчика (фронту робіт), несвоєчасного надання Проектної документації, матеріалів поставки Генпідрядника, які впливають на строки виконання Робіт;
   (в) появи Додаткових робіт або зміни складу Робіт відносно передбачених Договірною ціною;
   (г) зміни проектних рішень;
   (д) дій третіх осіб, що унеможливлюють своєчасне виконання Робіт, за винятком випадків, коли ці дії зумовлені залежними від Підрядника обставинами.
  5. У разі порушення Генпідрядником строку виконання своїх зобов’язань щодо оплати виконаних Робіт чи сплати авансів, що призвело до затримки виконання Робіт, термін закінчення Робіт подовжується на відповідну кількість днів затримки виконання зобов'язань Генпідрядником.
  6. Генпідрядник має право у будь-який час до закінчення Робіт відмовитися від цього Договору та/або будь-якої з укладених до цього Договору Угод, в порядку визначеному п. 13.5. цього Договору, виплативши Підрядникові плату за виконану Підрядником та прийняту Генпідрядником частину Робіт.
  7. Якщо уповноваженими особами Генпідрядника було виявлено порушення нормативно-правових актів з охорони праці, електробезпеки, пожежної безпеки та промислової санітарі, невідповідність якості результатів Робіт, матеріалів та/або обладнання діючим в Україні правилам, нормам, умовам Договору або Проектній документації і встановлено, що вина допущена з вини Підрядника, Генпідрядник може зупинити виконання Робіт і вимагати у порядку, передбаченому п. 6.8. Договору, усунення недоліків від Підрядника за рахунок Підрядника, а Підрядник зобов’язується усунути такі недоліки за власний рахунок. При цьому строки виконання Робіт або їх етапів залишаються незмінними.
  8. Зупинення виконання Робіт за цим Договором з ініціативи Підрядника допускається тільки у випадку виникнення або загрози виникнення при подальшому виконання цих Робіт ненормованих деформацій будівельних конструкцій, втрати їх несучої здатності, аварій чи обрушень, виникнення загрози життю та здоров’ю людей. В разі виникнення зазначених обставин, Підрядник зобов’язаний негайно, але в будь-якому разі не пізніше, ніж через 24 (двадцять чотири) години письмово повідомити Генпідрядника про виникнення або загрозу виникнення таких обставин з прикладенням обґрунтовуючих документів. Необґрунтоване зупинення виконання Робіт з ініціативи Підрядника не допускається, строки виконання Робіт за Договором при цьому не продовжуються.
  9. Підрядник не має права зупиняти виконРобіт за цим Договором, крім випадків, передбачених п. 5.8. та підпунктами а), д) пункту 5.4 Договору.
 6. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ РОБІТ
  1. Датою прийняття виконаних Підрядником та прийнятих Генпідрядником Робіт є дата підписання Сторонами Актів окремо по кожній Угоді.
  2. Підрядник не пізніше 5 (п'ятого) числа звітного місяця надає Акти для узгодження обсягів фактично виконаних Робіт уповноваженими представниками Організації, що здійснює технічний нагляд та уповноваженими представниками Генпідрядника на Об'єкті. Акти вважаються переданими Генпідряднику належним чином, якщо на супровідному листі, до якого додано Акти, є підпис уповноваженої Генпідрядником особи про їх отримання. Уповноважений представник Організації, що здійснює технічний нагляд, та уповноважений представник Генпідрядника на Об'єкті в термін 5 (п’яти) календарних днів зобов'язані узгодити надані Акти, або надати свої обґрунтовані заперечення. Акти вважаються узгодженими представником Організації, що здійснює технічний нагляд за умови наявності його підпису та штампу «Обсяги, склад та якість робіт перевірено». Підрядник не пізніше 10 (десятого) числа звітного місяця, після узгодження з уповноваженими представниками Організації, що здійснює технічний нагляд та Генпідрядника на Об'єкті, обсягів фактично виконаних Робіт, надає Генпідряднику Акти, а Генпідрядник зобов’язаний протягом 10 (десяти) робочих днів розглянути та у випадку відсутності обґрунтованих заперечень їх підписати або надати свої обґрунтовані заперечення протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання Актів. Підрядник надає Генпідряднику зазначені Акти в паперовому вигляді не менш ніж у 3 (трьох) екземплярах, крім того в електронному вигляді, шляхом направлення на адресу електронної пошти Генпідрядника_________________________________
  3. В разі несвоєчасного надання Актів та/або несвоєчасного надання податкових накладних на суму відповідних податкових зобов’язань згідно положень даного Договору та чинного законодавства України та/або несвоєчасного виправлення помилок в Актах, Генпідрядник набуває право не приймати такі Роботи у поточному звітному періоді, а приймати їх для розгляду у наступному звітному місяці.
   При цьому, Підрядник зобов’язаний продовжувати виконувати Роботи за Договором/Угодами до нього в раніше погоджені Сторонами строки, що визначені Договором/Угодами до нього без отримання оплати з боку Генпідрядника за виконані Підрядником, але не прийняті Генпідрядником Роботи. Відсутність оплати з боку Генпідрядника за фактично виконані Підрядником роботи, але не передані Генпідряднику та/або не прийняті останнім, не може бути підставою для зупинення виконання Робіт Підрядником.
  4. У разі невиконання Підрядником вимог п. 7.2.19. Договору щодо збору та вивезення за межі Будівельного майданчика залишків матеріалів, упаковки, будівельного та (або) побутового сміття, що утворилось на Об'єкті внаслідок безпосередньої діяльності Підрядника та/або Субпідрядників по відповідному фронту робіт, Генпідрядник набуває право не приймати Роботи за Договором (не приймати до розгляду Акти) у поточному звітному періоді до моменту належного виконання Підрядником вимог п. 7.2.19. Договору.
  5. Щомісячно, якщо інше не передбачено Угодами до Договору, разом з Актами Підрядник надає Генпідряднику Виконавчу документацію в трьох примірниках за звітний період (оригінали документів, які є на цей момент в наявності): акти випробування конструкцій, систем, матеріалів, технічні паспорти, виконавчі схеми на конструкції та інженерні мережі, передбачені ДБН та індивідуальними технічними вимогами до Об'єкту, сертифікати, документацію на матеріали і обладнання та інше, щодо виконаного Підрядником обсягу Робіт, відповідно до наданого Акту, надає акти Прихованих робіт та іншу необхідну документацію.
  6. Не менш ніж за один день до закриття прихованих конструкцій та (або) Робіт Підрядник зобов’язаний запросити уповноважених представників Генпідрядника на місцезнаходження таких конструкцій та (або) місце виконання таких Робіт для складання акту Прихованих робіт. Генпідрядник має право не приймати Приховані роботи у разі наявності у нього обґрунтованих зауважень до таких Робіт.
   У разі відсутності обґрунтованих зауважень або відмови представників Генпідрядника від участі у закритті прихованих конструкцій та (або) Робіт, акт Прихованих робіт складається Підрядником самостійно. Генпідрядник зобов'язаний підписати його не пізніше дня закриття прихованих конструкцій та (або) Робіт.
  7. У разі ненадання Підрядником Генпідряднику повного комплекту Виконавчої документації разом з Актами згідно з п. 6.5, Генпідрядник набуває право не приймати Роботи, не підписувати Акти та/або не оплачувати направлені Підрядником Акти до дати надання повного комплекту Виконавчої документації.
  8. У випадку обґрунтованої письмової відмови Генпідрядника від підписання Актів (Акта), Сторонами протягом 5 (п’яти) робочих днів підписується двосторонній акт з переліком виявлених недоліків та дефектів, які виникли з вини Підрядника, і термінів їх усунення. У разі не підписання Підрядником зазначеного двостороннього акту протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня його отримання від Генпідрядника, Генпідрядник набуває право усунути такі недоліки у Роботах самостійно або доручити усунення недоліків у Роботах третій особі, зменшивши при цьому суму Актів (Акта) за відповідною Угодою на вартість усунення недоліків у Роботах, які виникли з вини Підрядника, шляхом пропорційного зменшення розцінок Робіт у відповідних Актах (Акті) в порядку письмового повідомлення, або утримавши суму документально підтверджених витрат Генпідрядника на усунення таких недоліків із забезпечувальних сум.
   У разі підписання Підрядником зазначеного двостороннього акту, Додаткові роботи з усунення недоліків, необхідність виконання яких виникла з вини Підрядника, або заміна неякісних матеріалів поставки Підрядника, виконуються Підрядником за власний рахунок.
  9. Генпідрядник має право відмовитися від приймання Робіт у випадку виявлення недоліків, які виникли з вини Підрядника і не можуть бути усунені Підрядником.
  10. В випадку неякісного виконання Робіт Підрядник не має права посилатися на те, що Генпідрядник не здійснював контролю та нагляду за їх виконанням.
  11. Після завершення будівництва Об'єкту в цілому, Об'єкт підлягає прийманню в експлуатацію в порядку визначеному чинним законодавством України та іншими державними та місцевими нормативними документами щодо прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів. При цьому Підрядник зобов’язаний (у разі необхідності, встановленої Генпідрядником) брати участь у здачі Об'єкту в експлуатацію щодо виконаних ним Робіт за Договором та за власний рахунок усувати недоліки та дефекти в своїх Роботах, які виникли з вини Підрядника, за зауваженнями відповідних державних органів. У разі відмови Підрядника від участі у здачі Об'єкту в експлуатацію, Підрядник зобов’язаний сплатити Генпідряднику штраф у розмірі 5 % загальної вартості Робіт за Договором, а у разі відмови Підрядника усунути дефекти та недоліки, які виникли з його вини та виявлені відповідними державними органами, Підрядник зобов’язаний компенсувати вартість усунення зауважень з нарахуванням штрафу у розмірі 20% від вартості їх усунення.
  12. У ході виконання Робіт на Об'єкті будівництва Підрядник письмово погоджує акт Прихованих робіт, що виконуються іншими підрядними/субпідрядними організаціями, якщо такі роботи стануть прихованими, як наслідок подальшого виконання Підрядником своїх Робіт, передбачених Договором/Угодами до Договору.
  13. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження результату виконання Робіт (їх етапів) до передачі їх Генпідряднику за Актами несе Підрядник.
 7. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
  1. Генпідрядник зобов’язаний:
   1. Надати Підряднику вихідні дані, необхідні для початку виконання Робіт. При цьому Підрядник зобов’язаний надати Генпідряднику детальний перелік вихідних даних, необхідних та достатніх для виконання ним Робіт за Договором, що оформляється відповідним Додатком до Договору протягом 3 (трьох) календарних днів після підписання Сторонами цього Договору. Підрядник підтверджує, що необхідність надання Генпідрядником додаткових документів (в т.ч. вихідних даних), не передбачених зазначеним переліком, не призведе до збільшення строків виконання та загальної вартості Робіт за Договором. Не наданням такого переліку вихідних даних протягом зазначеного строку, Підрядник підтверджує наявність у нього всіх вихідних даних, необхідних та достатніх для виконання ним Робіт за Договором.
   2. Надати Підряднику доступ на Об'єкт та точки тимчасового підключення до інженерних мереж в межах Будівельного майданчика (водопровід, електропостачання, ливнева каналізація). Ремонт, обслуговування та перенесення тимчасових інженерних мереж в межах Будівельного майданчика в разі технологічної необхідності виконується Підрядником за власний рахунок за згодою Генпідрядника.
   3. До початку Робіт передати Підряднику:
    1. Дозвіл на виконання будівельних робіт.
    2. Фронт робіт.
   4. Забезпечити загальне освітлення, огорожу Будівельного майданчика та контрольно-пропускний режим на Об'єкті (забезпечення освітлення в робочій зоні покладається на Підрядника).
   5. Повідомити Підрядника протягом 5 (п’яти) робочих днів від дати підписання Договору про осіб, уповноважених приймати Акти.
   6. Здійснювати приймання Робіт, що були виконані Підрядником якісно у відповідності до Проектної документації та ДБН, у строки та відповідно до умов, встановлених Договором, а також своєчасно сплачувати аванси та оплачувати виконані Роботи відповідно до умов Договору.
   7. Здійснювати погодження Додаткових робіт відповідно до умов Договору. Відмова Генпідрядника від погодження виконання Додаткових робіт не може бути підставою для дострокового розірвання Договору.
   8. Своєчасно надавати Підряднику за актом або накладною Проектну документацію, необхідну для виконання Робіт (їх етапу) (робоча документація, проект організації будівництва) з допуском Генпідрядника до виконання Робіт – штамп, підпис, дата.
   9. У разі надання Підрядником письмового замовлення на матеріали, необхідні для виконання Робіт, у разі якщо такий обов’язок покладено на Генпідрядника, поставити такі матеріали своєчасно та відповідної якості на умовах статті 4 цього Договору.
   10. Погоджувати Підряднику Проект Виконання Робіт, який повинен відповідати вимогам ДБН А.3.1-5-2009 «Організація будівельного виробництва».
   11. Оплатити Підряднику вартість виконаних та прийнятих Генпідрядником Додаткових робіт, що виникли внаслідок змін у раніше передану Проектну документацію за умовами цього Договору.
  2. Підрядник зобов’язаний:
   1. Прийняти за актом або накладною від Генпідрядника комплект документів (в т.ч. вихідних даних), необхідних для початку виконання Робіт за Договором та затверджену Проектну документацію. Прийняти фронт робіт за відповідним актом приймання-передачі.
   2. Виконувати Роботи з матеріалів, засобів, устаткування власного забезпечення, з врахуванням умов статті 4 цього Договору, відповідно до проекту виконання робіт (надалі – «ПВР»), розробленого та затвердженого у встановленому чинним законодавством України та цим Договором порядку. Склад, ступінь деталізації, перелік необхідних погоджень та остаточна редакція ПВР підлягають обов’язковому погодженню із Генпідрядником (виходячи із специфіки та обсягів виконання Робіт) для забезпечення планомірності інвестиційного процесу, вирішення питань фінансування та матеріально-технічного забезпечення будівництва Об'єкту. ПВР розробляється проектно-технологічними підрозділами Підрядника, що мають відповідну ліцензію, на підставі Проектної документації та Проекту організації будівництва Об'єкту. У випадку неповної комплектності (часткової відсутності проектних рішень по окремим будівельним конструкціям) Проектної документації, ПВР розробляється на підставі попередніх проектних рішень щодо Об'єкту стадії «Проект», проекту організації будівництва та/або інших вихідних даних, наданих Генпідрядником. У такому випадку окремі проектно-технологічні рішення, розроблені на підставі неповного комплекту вихідних даних, видаються із приміткою про обов’язкове наступне коригування після видачі відповідної Проектної документації. ПВР на зведення окремих частин Об'єкту (підземна або наземна частини, секція, проліт, поверх, ярус і т.п.) мають бути передані на Будівельний майданчик не пізніше ніж за 40 (сорок) календарних днів до початку виконання Робіт із зведення відповідних частин Об'єкту або виконання відповідних Робіт, для своєчасної підготовки до виконання Робіт. Один примірник затвердженого в офіційному порядку ПВР, з яким під підпис ознайомлені виконавці Робіт, робітники, особи, відповідальні за безпечне переміщення будівельних вантажів кранами (безпосередні учасники виконання Робіт), передаються Генпідряднику о дночасно з передачею на Будівельний майданчик. У випадку недоліків у розробленому Підрядником ПВР, що призводить до загрози порушення чи порушення ним зобов’язань за Договором щодо строків виконання Робіт, Підрядник зобов’язаний відкоригувати ПВР та залучити при цьому за власний рахунок для виконання Робіт за Договором додаткові робочу силу та техніку. У випадку невиконання цього зобов’язання Підрядником, Генпідрядник має право самостійно, письмово повідомивши про це Підрядника, залучити робочу силу та техніку з оплатою заробітної плати та машино-годин за рахунок Підрядника.
   3. Дотримуватись строків виконання Робіт, а у разі їх порушення зі своєї вини нести встановлену цим Договором та чинним законодавством України відповідальність.
   4. Здійснювати нагляд за відповідністю результатів виконаних Робіт, матеріалів, комплектуючих виробів, обладнання Проектній документації. Підрядник має право вносити зміни у Проектну документацію, виключно за умови їх письмового попереднього узгодження повноважними представниками Генпідрядника та Проектувальника.
   5. Вчасно, до моменту виконання Робіт, попередити Генпідрядника про виявленні ним необхідні Додаткові роботи, що ведуть до збільшення вартості Робіт за Договором. Генпідрядник протягом 3 (трьох) робочих днів розглядає пропозиції Підрядника, приймає рішення та повідомляє про нього Підрядника. В разі досягнення домовленості Сторонами щодо вартості Додаткових робіт Підрядник виконує такі Роботи. У разі несвоєчасного попередження Генпідрядника про Додаткові роботи Підрядник не може вимагати їх оплати, якщо не доведе, що їх виконання було необхідне в інтересах Генпідрядника.
   6. Для належного виконання своїх обов’язків за Договором:
    (а) одержати встановлені чинним законодавством України дозволи (ліцензії тощо) на виконання окремих видів Робіт;
    (б) після виконання Робіт, передбачених цим Договором / відповідною Угодою до Договору, здати повний комплект виконавчої документації, результати виконаних Робіт Генпідряднику, з урахуванням вимог п. 6.5. Договору;
    (в) надати сертифікати в складі виконавчої документації на використані в Роботах матеріали, якщо така сертифікація є обов’язковою відповідно до чинного законодавства України;
    (г) в разі наявності у Підрядника залишків невикористаних матеріалів, переданих Генпідрядником згідно з п. 4.1. цього Договору, Підрядник після закінчення виконання Робіт за цим Договором повертає такі матеріали Генпідряднику.
   7. Виконати Роботи та використовувати в Роботах матеріали відповідно до затвердженої Проектної документації, чинних державних будівельних норм і стандартів України, дотримуючись технології виконання таких Робіт, у строки і на умовах Договору.
   8. Нести відповідальність за вплив Робіт на існуючі будівлі та споруди, що виник з вини Підрядника та знаходяться у зоні впливу будівництва Об'єкту та нести відповідальність за завдання шкоди третім особам внаслідок виконання Робіт за Договором.
   9. Підрядник несе повну відповідальність за проведення Робіт відповідно до прийнятої до виконання Проектної документації, відповідну надійність, якість та цілісність завершених Робіт.
   10. Підрядник додатково передає Генпідряднику копії вантажно-митних декларацій (ВМД) та транспортно-супровідних документів (товаротранспортних накладних (CMR), морських коносаментів тощо) на матеріал, комплектуючі вироби, обладнання імпортного походження з метою підтвердження законності його ввезення на митну територію України.
   11. Забезпечити збереження власних матеріальних цінностей на Будівельному майданчику, а також нести відповідальність за збереження на Будівельному майданчику матеріальних цінностей, наданих Генпідрядником в монтаж.
   12. дійснювати з початку виконання Робіт згідно з вимогами ДБН ведення виконавчої документації, здійснювати записи у журналах виконання Робіт. Здійснювати оформлення актів Прихованих робіт, стежити за наявністю сертифікатів, технічної документації на матеріали, враховувати записи про виявлені порушення і вносити до журналу записи про їх усунення. Контролювати якість Робіт. Вищевказані вимоги цього пункту стосуються також Робіт Субпідрядників. Забезпечити наявність на Будівельному майданчику копій дозволів, ліцензій (в т.ч. Субпідрядників) та іншої дозвільної документації, а також забезпечити розписування працівниками Підрядника та Субпідрядників у журналі охорони праці.
   13. Нести повну відповідальність перед Генпідрядником згідно з умовами Договору за якість виконаних Робіт. При виявленні Генпідрядником або уповноваженими організаціями чи особами Генпідрядника недоліків та дефектів у виконаних Підрядником Роботах, які виникли з вини Підрядника, Підрядник зобов'язується власними силами та за власні кошти виправити недоліки та дефекти у встановлений Генпідрядником строк, а у випадку самостійного усунення Генпідрядником недоліків та дефектів у виконаних Роботах, Підрядник зобов’язується відшкодувати Генпідряднику витрати на усунення таких недоліків та дефектів, в строк не більше 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з дати заявлення Генпідрядником відповідної вимоги.
   14. Дотримуватись та нести відповідальність за дотримання своїми працівниками на Об'єкті санітарних і протипожежних норм та вимог, правил техніки безпеки, охорони праці, охорони зовнішнього середовища, складування та збереження матеріалів, розміщення та використання техніки, в т.ч. вимагати дотримання (виконання) зазначених норм працівниками Субпідрядних організацій.
   15. Забезпечити, при виконанні Робіт, дотримання своїм персоналом та персоналом Субпідрядника нормативно-правових актів з охорони праці, електробезпеки, пожежної безпеки та промислової санітарії, ДБН і стандартів, виконання вимог державних органів і посадових осіб, що пред’являються в межах їх компетенції й відповідають вимогам чинного законодавства України та вимогам Проектної документації. Оформити відповідно до чинного законодавства України, документацію з охорони праці, виконавчу документацію, журнали виконання Робіт, акти Прихованих робіт, технічні паспорти, сертифікати, документацію на матеріали та інші документи, що відносяться до компетенції Підрядника, необхідні для здачі Об'єкта в експлуатацію та передати її Генпідряднику згідно з умовами цього Договору.
   16. Забезпечити весь свій персонал засобами колективного та індивідуального захисту, спеціальним робочим взуттям та одягом з нанесеним на нього логотипом Підрядника та (або) іншою додатковою інформацією, яка дозволяє ідентифікувати приналежність конкретного робітника до персоналу Підрядника. Підрядник відповідає за дотримання цього пункту Субпідрядниками.
   17. Відповідати за поведінку своїх працівників та працівників Субпідрядників на Будівельному майданчику та прилеглій до нього території, вживати необхідних заходів щодо попередження порушень працівниками технологічної і виробничої дисципліни, техніки безпеки, нормативно-правових актів з охорони праці, електробезпеки, пожежної безпеки та промислової санітарії, громадського порядку, недопущення протизаконної поведінки, інших антисуспільних вчинків.
   18. Не створювати умов та не допускати проживання власного персоналу та персоналу Субпідрядників на Будівельному майданчику та прилеглій території, без письмової згоди Генпідрядника.
   19. За власний рахунок та власними силами регулярно та вчасно здійснювати комплекс робіт зі збору та вивезення залишків матеріалів, упаковки, будівельного та/або побутового сміття, що утворилось на Об'єкті внаслідок безпосередньої діяльності Підрядника та /або Субпідрядників, за межі Будівельного майданчику.
   20. Виконувати отримані в процесі будівництва письмові вказівки Генпідрядника, якщо такі вказівки не суперечать нормам чинного законодавства України, умовам цього Договору і не є втручанням в оперативно-господарську діяльність Підрядника.
   21. Усувати, в разі домовленості Сторін, за рахунок Генпідрядника недоліки у Роботах, які виникли не з вини Підрядника або залучених Субпідрядників, про що Сторони укладають Додаткову угоду до Договору.
   22. Передати Генпідряднику разом з останнім Актом всю виконавчу та технічну документацію, іншу необхідну документацію, передбачену чинними будівельними нормами та правилами, а також чинним законодавством України щодо порядку виконання Робіт, результатів виконаних Робіт, включаючи журнал виконання робіт, паспорти та сертифікати на використовувані матеріали та ін.
   23. При проведенні Робіт на Об'єкті, Підрядник несе відповідальність за виконання Робіт Субпідрядниками, дотримання державних норм і стандартів, дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці, електробезпеки, пожежної безпеки та промислової санітарії, виконання вимог державних органів і посадових осіб, що пред’являються в межах їх компетенції і відповідають вимогам законодавства України.
   24. Підрядник зобов’язаний зареєструвати податкову накладну, незалежно від її суми, в електронній формі в Єдиному реєстрі податкових накладних протягом 5 (п’яти) календарних днів з дати виникнення відповідного податкового зобов’язання згідно положень даного Договору і чинного законодавства України та відправити її Генпідряднику засобами телекомунікаційного зв’язку протягом вищезазначеного строку.
    У разі невиконання вимог даного пункту, Підрядник сплачує Генпідряднику неустойку у вигляді штрафу у розмірі, еквівалентному сумі податкового кредиту за такою податковою накладною. У разі виявлення розбіжностей системного автоматизованого співставлення суми податкового зобов’язання (Підрядника) з сумою податкового кредиту (Генпідрядника) у розрізі контрагентів на рівні ДПА України, Підрядник сплачує Генпідряднику суму виявлених розбіжностей. Не реєстрація та/чи відмова від реєстрації такої податкової накладної в електронній формі в Єдиному реєстрі податкових накладних у вищевизначений строк розцінюється, як відмова від надання Підрядником податкової накладної. Сторони дійшли згоди, що облік ведеться по кожній Угоді окремо.
   25. Нести відповідальність за неможливість Субпідрядників, вчасно та належним чином виконувати свої обов’язки за договорами щодо Об'єкта, якщо ця неможливість спричинена неналежною координацією дій Субпідрядників на Будівельному майданчику Підрядником, несвоєчасним або неналежним виконанням Підрядником своїх обов’язків за цим Договором та/або Договорами субпідряду.
   26. За умови наявності вини Підрядника та/або Субпідрядників нести відповідальність перед контролюючими органами за будь-які порушення чинного законодавства України, які виникли внаслідок виконання Робіт Підрядником, Субпідрядниками за цим Договором та спричинили завдання шкоди фізичним чи юридичним особам тощо.
   27. Виконувати Роботи силами робітників у кількості та кваліфікації, що відповідає даному виду Робіт та ДБН. При цьому Підрядник зобов’язаний забезпечити роботу на Будівельному майданчику власних робітників та/або робітників Субпідрядників у кількості згідно з ПВР.
   28. Своєчасно, враховуючи строки поставки, але в будь-якому випадку не пізніше ніж за 10 (десять) робочих днів до моменту фактичного використання певних матеріалів, надати Генпідряднику письмове замовлення на матеріали, необхідні для виконання Робіт з матеріалів Генпідрядника. У випадку несвоєчасного надання замовлення на матеріали та, як наслідок, несвоєчасного їх постачання на Об'єкт Підрядник несе відповідальність згідно з умовами Договору за викликані цим затримки у строках виконання Робіт.
   29. Здійснювати вхідний візуальний контроль якості, кількості та комплектності обладнання та матеріалів Генпідрядника, що передаються Підряднику згідно з п. 4.1. цього Договору
   30. Дбайливо використовувати матеріали Генпідрядника, щомісячно, одночасно з наданням Актів, надавати акти списання матеріальних цінностей переданих в монтаж та повернути невикористані матеріали Генпідряднику в терміни, вказані Генпідрядником.
   31. Брати участь в здачі Об'єкту комісії з прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом Об'єкту, з урахуванням вимог п. 6.11. Договору.
   32. Забезпечити мийку свого транспорту та транспорту Субпідрядників (в т.ч. мийку коліс автотранспорту) в місці з підключеними мережами, наданими Генпідрядником.
   33. В разі залучення Субпідрядників для організації виконання Робіт на Об'єкті, надати Субпідрядникам затверджену у Генпідрядника технологічну схему-графік ведення сумісних Робіт не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до початку виконання Робіт відповідного етапу. Підрядник зобов’язаний ознайомити під розпис із затвердженою Генпідрядником технологічною схемою-графіком ведення сумісних Робіт своїх відповідальних осіб з числа інженерно-технічних працівників та робітників, які виконують Роботи, відповідно до чинного законодавства України.
   34. У разі залучення Субпідрядників для виконання Робіт, попередньо погоджувати із Генпідрядником залучення таких організацій, шляхом отримання листа від Генпідрядника, попередньо надавши Генпідряднику копії реєстраційних документів та ліцензій і дозволів на виконання робіт певного виду Субпідрядником. На письмову вимогу Генпідрядника Підрядник зобов’язаний надати копії договорів укладених з Субпідрядниками.
   35. Для оперативного вирішення питань, пов’язаних з виконанням Робіт за цим Договором, до початку виконання Робіт за цим Договором, призначити відповідним наказом своїх повноважних представників, та письмово повідомити про це Генпідрядника із зазначенням прізвищ, контактних номерів телефонів, посад та повноважень зазначених представників Підрядника.
   36. Забезпечувати присутність своїх уповноважених представників на робочих нарадах, організованих Генпідрядником.
   37. Утримуватись від незаконного порушення благоустрою на території Об'єкту та нести за це відповідальність
   38. Перевірити наявність та ознайомитися зі всіма переданими Генпідрядником документами (в т.ч. дозвільного характеру), необхідними для виконання Робіт за Договором, та своєчасно до початку виконання Робіт письмово попередити Генпідрядника про недоліки у таких документах та/або їх відсутність.
   39. Надати Генпідряднику до моменту підписання цього Договору Гарантійний лист та надати Генпідряднику протягом 5 (п’яти) днів з моменту підписання цього Договору завірені підписом уповноваженої особи та печаткою копії таких документів:
    (а) Статуту та інших установчих документів;
    (б) Свідоцтва про державну реєстрацію або Виписки з ЄДР;
    (в) Довідки з ЄДРПОУ, виданої органами статистики;
    (г) Витягу з ЄДР;
    (д) Довідок та свідоцтв, що підтверджують реєстрацію в податкових органах, присвоєння індивідуального податкового номеру та податковий статус Підрядника (з ПДВ, податку на прибуток, пільгове оподаткування тощо);
    (е) Дозволів, декларацій та ліцензій Підрядника, якщо його комерційна діяльність та/або характер робіт за Договором передбачає їх наявність;
    (ж) Наказів про створення служби охорони праці або призначення відповідальних за охорону праці;
    (з) Наказів про призначення відповідальних за безпечне виконання робіт;
    (і) Перелік машин, механізмів, обладнання та устаткування, що будуть використовуватись під час виконання Робіт. Підрядник заявляє та гарантує наявність та дійсність кожного з вищезазначених документів на момент підписання Договору та в будь-який момент протягом строку дії Договору. У випадку внесення змін до будь-якого з вищезазначених документів, Підрядник зобов’язаний письмово повідомити Генпідрядника та надати йому копії засвідчених належним чином нових документів у строк, що не перевищує 5 (п’яти) календарних днів з моменту набуття ними чинності.
   40. На виконання умов п. 6.12. Договору письмово погодити акт Прихованих робіт, що виконуються іншими підрядними/субпідрядними організаціями, якщо такі роботи стануть прихованими, як наслідок подальшого виконання Підрядником своїх Робіт, передбачених Договором/Угодами до Договору.
   41. Забезпечити збереження існуючих зовнішніх мереж, що перетинають Будівельний майданчик. Викликати аварійні служби у разі виникнення пошкоджень цих мереж та проводити роботи з усунення пошкоджень (в разі виникнення пошкоджень зі своєї вини) за рахунок власних коштів чи за рахунок коштів залучених Підрядником Субпідрядників, винуватих у виникненні пошкоджень.
   42. Виконати що належать до його компетенції, пов’язані з консервацією Об'єкту.
   43. У випадку розірвання Договору або припинення зобов’язань за Договором, Підрядник зобов’язаний, за власний рахунок звільнити Будівельний майданчик від сміття, матеріалів, техніки та персоналу Підрядника та Субпідрядників протягом 2 (двох) робочих днів з дня розірвання Договору або припинення зобов’язань по Договору. При цьому у будь-якому випадку Підрядник самостійно несе витрати, пов’язані з мобілізацією та демобілізацією Будівельного майданчика.
   44. Не пізніше 5 (п’яти) банківських днів з дня перерахування йому грошових коштів Генпідрядником згідно з відповідною Заявкою, надати Генпідряднику Звіт про цільове використання отриманих коштів за формою, встановленою Додатком №2 до даного Договору. При цьому, до Звіту про цільове використання отриманих коштів додаються належно завірені копії документів щодо підтвердження цільового використання коштів (придбання, оплату придбаних або поставлених матеріалів; придбання, оренду, оплату придбаних або поставлених техніки, механізмів; розрахунки із субпідрядниками і т.п.), як то: рахунків-фактур, договорів, актів, платіжних документів тощо.
    У випадку, якщо Підрядник використав перераховані йому Генпідрядником грошові кошти не за цільовим призначенням, вказаним у відповідній Заявці, або Підрядник не надав Генпідряднику документи щодо підтвердження цільового використання коштів як це зазначено вище, Підрядник зобов’язаний за вимогою Генпідрядника протягом 5 (п’яти) банківських днів з дня направлення Генпідрядником Підряднику письмової вимоги про це: повернути Генпідряднику всю суму коштів або її частину, перерахованих Підряднику на підставі відповідної Заявки та/або сплатити Генпідряднику штраф у розмірі 50 (п’ятдесяти) % від перерахованої згідно відповідної Заявки суми та/або Генпідрядник набуває право на розірвання в односторонньому порядку Договору.
   45. При виконанні Робіт на Об'єкті будівництва використовувати власні або залучені на відповідній правовій підставі машини, механізми, обладнання та устаткування (баштові крани, підйомну техніку, екскаватори, бульдозери та інші необхідні будівельні механізми та будівельну техніку). Підписанням цього Договору Підрядник гарантує, що машини, механізми, обладнання та устаткування, що будуть використовуватися ним для виконання Робіт за цим Договором, мають технічну та експлуатаційну документацію, відповідні реєстраційні документи та номерні знаки чи інвентарні номери, піддаються періодичним випробуванням, знаходяться у технічно справному стані та належать йому на відповідному правовому титулі (праві власності або праві оренди), не перебувають під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов’язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого обтяження, передбаченого чинним законодавством України.
    Підрядник зобов’язується протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту укладання цього Договору, укласти договір оренди відповідної техніки та/або обладнання із Генпідрядником або із зазначеною Генпідрядником третьою особою, у випадку, якщо він не може самостійно забезпечити своєчасного виконання Робіт за Договором, внаслідок відсутності у нього необхідної техніки та/або обладнання.
    У випадку залучення Підрядником при виконанні Робіт за Договором та Угодами до нього (в т.ч. при розвантаженні матеріалів власного постачання, їх переміщенні по території будівельного майданчика, складуванні тощо), будівельних механізмів та будівельної техніки Генпідрядника, Підрядник окремо компенсує вартість роботи відповідних будівельних механізмів та будівельної техніки Генпідряднику відповідно до фактично відпрацьованих машино-годин роботи, кількість яких підтверджується відповідальними особами з боку Генпідрядника.
   46. Керуючись ст. 849 Цивільного кодексу України та з метою належного, якісного і своєчасного виконання Робіт за Договором, Сторони дійшли згоди про необхідність виконання Робіт на Об'єкті визначеною кількістю осіб. У зв’язку з цим, Підрядник зобов’язаний забезпечувати щоденну наявність на Об'єкті кількості осіб, визначеної відповідною Угодою до Договору, необхідних для виконання робіт на Об'єкті.
   47. Сторони визначили суттєвою умовою цього Договору положення п. 7.2.46. – обов’язок Підрядника забезпечувати виконання Робіт на Об'єкті кількістю осіб, визначеною відповідною Угодою до Договору, необхідних для виконання робіт на Об'єкті.
   48. Приймати участь у комісії по прийманню Генпідрядником від заводів-виробників/постачальників ТМЦ, які в подальшому передаватимуться в монтаж Підряднику для виконання Робіт за цим Договором. При цьому, Підрядник зобов’язаний перевіряти якість, кількість та комплектність таких ТМЦ та за наявності претензій – зазначати про це у відповідному акті приймання-передачі (видатковій накладній, товарно-транспортній накладній тощо). Наявність підпису уповноваженої особи Підрядника на відповідному акті приймання-передачі (видатковій накладній, товарно-транспортній накладній тощо) ТМЦ від заводів-виробників/постачальників Генпідряднику свідчить про те, що ТМЦ – належної якості, комплектності та можуть бути використані Підрядником для виконання Робіт за цим Договором.
   49. У зв’язку з викладеним в п. 7.2.48 цього Договору, Підрядник зобов’язаний самостійно та за власний рахунок вирішувати із заводом-виробником/постачальником питання неякісності/некомплектності/недостачі ТМЦ, виявлені після підписання відповідного акту приймання-передачі в монтаж ТМЦ за цим Договором.
 8. ПРАВА СТОРІН
  1. Генпідрядник має право:
   1. Затримувати розрахунки за Роботи, виконані Підрядником з недоліками і дефектами та/або виконані з порушенням ДБН та вимог Проектної документації, в разі якщо вони виявлені після приймання Робіт, на строк до їх усунення. Якщо після підписання Актів, Генпідрядником або третьою особою встановлено, що усунення недоліків неможливе і вони впливають на споживчу вартість Об'єкту, Генпідрядник має право зменшити вартість Робіт у Акті (Актах) за відповідною Угодою на суму Робіт, виконаних з такими недоліками і дефектами та/або виконаних з порушенням ДБН та вимог Проектної документації, шляхом пропорційного зменшення розцінок Робіт в наступному Акті (Актах).
   2. Організовувати робочі наради, необхідні для виконання умов Договору та брати участь у нарадах, організованих Підрядником.
   3. Достроково прийняти та оплатити вартість виконаних Робіт на умовах цього Договору, у разі їх дострокового виконання Підрядником.
   4. Завчасно повідомити Підрядника про необхідність прийняття для зберігання на Будівельному майданчику матеріалів (обладнання, комплектуючих виробів, механізмів тощо), які в майбутньому передаватимуться в монтаж Генпідрядником в строк, відмінний від строку поставки на Будівельний майданчик. При цьому, Підрядник зобов’язується належним чином прийняти матеріали, забезпечити їх навантаження, транспортування, розвантаження та складування в межах Будівельного майданчика, нести повну відповідальність за зберігання матеріалів (відповідно до ст. 4 цього Договору), брати участь у передачі матеріалів в монтаж.
   5. Брати участь в організації та проведенні Підрядником тендерів по вибору певного Субпідрядника на окремі етапи або види Робіт.
   6. Отримати від Підрядника забезпечення зберігання результатів виконаних та прийнятих Підрядником Робіт у гарантійний строк шляхом утримання забезпечувальних сум, що становлять 5 (п’ять) % від вартості фактично виконаних та прийнятих Генпідрядником Робіт за Договором у наступному порядку:
    1. Шляхом утримання 2, 5% від сум усіх (в т.ч. проміжних) платежів по кожному з Актів та виплатою цих 2,5% від вартості фактично виконаних та прийнятих Робіт за кожною Угодою протягом 10 (десяти) банківських днів з дня підписання Сторонами останнього Акту за відповідною Угодою до Договору та прийняття Генпідрядником повного комплекту Виконавчої документації за результатами виконання Робіт за цією Угодою.
    2. Шляхом утримання 2,5% від сум усіх (в т.ч. проміжних) платежів по кожному з Актів з виплатою їх за кожною Угодою протягом одного року (триста шістдесят п’ять днів з дня підписання Сторонами останнього Акту за відповідною Угодою до Договору та прийняття Генпідрядником повного комплекту виконавчої документації за результатами виконання Робіт за цією Угодою).
    3. Зазначені кошти Генпідрядник має право використати для усунення дефектів та (або) недоліків Робіт, які виникли з вини Підрядника, у будь який час, до дати повернення зазначених коштів, відповідно до умов Договору, у разі відмови Підрядника від виконання таких робіт. Кошти, витрачені Генпідрядником на усунення дефектів та (або) недоліків Робіт, які виникли з вини Підрядника, поверненню Підряднику не підлягають. Про використання коштів Генпідрядник повідомляє Підрядника письмово за п’ять діб до початку виконання Робіт з усунення дефектів та (або) недоліків Робіт, які виникли з вини Підрядника. В такому випадку Підрядник зобов’язаний у термін 10 (десять) календарних днів від дати отримання від Генпідрядника письмового повідомлення підписати наданий Генпідрядником акт на виконані роботи або коригуючий акт та відповідний йому розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної. У випадку ненадання або надання невірного розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної, Підрядник зобов’язується у безспірному порядку компенсувати Генпідряднику усі збитки, що виникли внаслідок таких дій, протягом 5 (п’яти) банківських днів. Зазначену суму збитків Генпідрядник має право утримати, шляхом зменшення суми Актів за наступні періоди на суму завданих збитків шляхом письмового повідомлення Підрядника.
   7. У випадку, якщо Генпідрядник визначає, що ПВР розробляється несвоєчасно або на недостатньо професійному рівні, Генпідрядник має право після відповідного письмового повідомлення Підрядника та/або Субпідрядників передати розробку ПВР іншій спеціалізованій проектно-технологічній організації, з обов’язковим утриманням Генпідрядником коштів, що передбачалися до сплати Підряднику та/або Субпідрядникам, документально підтверджених витрат на розробку такого ПВР.
   8. В разі, коли Генпідрядник вважає, що Підрядник допускає відставання від Календарного графіку виконання робіт з причин недостатньої кількості механізмів або неможливості виконання Робіт технікою Підрядника, надати додатково техніку, механізми, устаткування та обладнання Генпідрядника. При цьому Генпідрядник письмово попереджає про це Підрядника за 2 (два) робочі дні, а Підрядник зобов’язаний у зазначений строк забезпечити безперешкодний доступ та створити умови для використання у Роботах техніки, механізмів, устаткування та обладнання Генпідрядника.
   9. Здійснити консервацію Об'єкту, повідомивши про це Підрядника за 15 (п’ятнадцять) календарних днів.
   10. На укладення необхідних прямих договорів з Субпідрядниками та іншими необхідними для виконання умов цього Договору організаціями. При цьому, Підрядник не несе відповідальності за результати робіт таких Субпідрядників та організацій.
   11. Не приймати до розгляду Акти, що передані йому неналежним чином.
   12. Усувати власними або залученими силами недоліки та дефекти у виконаних Підрядником Роботах, із покладенням на Підрядника обов’язку відшкодувати витрати Генпідрядника.
   13. Повідомити Підрядника про дату прийняття від заводів-виробників/постачальників ТМЦ, які в подальшому передаватимуться Підряднику в монтаж для виконання Робіт за цим Договором для забезпечення участі представника Підрядника у відповідній комісії по прийманню ТМЦ.
   14. У випадку порушення (не виконання або несвоєчасного виконання) Підрядником зобов’язань перед Генпідрядником за іншими договорами, угодами, Генпідрядник має право на строк до повного виконання Підрядником своїх зобов’язань чи усунення Підрядником таких порушень затримати розрахунки за виконані Підрядником по цьому Договору Роботи чи виплату будь-яких інших, належних Підряднику по цьому Договору сум або притримати техніку, матеріали, обладнання Підрядника на Будівельному майданчику.
   15. У випадку зупинення Робіт Генпідрядником або виникнення причин за яких виконання Робіт Підрядником є недоцільним чи неможливим, Генпідрядник в межах цього Договору має право прийняти в рахунок погашення заборгованості Підрядника по отриманому авансу, а Підрядник передати товарно-матеріальні цінності (надалі – ТМЦ), що були закуплені Підрядником для виконання Робіт по даному Договору згідно з розробленою та затвердженою проектною документацією Об'єкта, крім випадків, якщо закупівля таких ТМЦ не була погоджена Генпідрядником або ТМЦ є неякісними та/або не відповідають проектній документації, ДБН та іншим нормам законодавства України.
    З ТМЦ за цим пунктом Підрядник зобов’язаний надати Генпідряднику необхідну документацію, зокрема сертифікати, паспорти та інші документи, що інформують про якість та походження таких ТМЦ.
    У разі реалізації положень цього пункту Договору, Підрядник передає Генпідряднику ТМЦ, замовлені Генпідрядником для будівництва Об'єкта, перелік, найменування та вартість яких визначається Сторонами у Специфікаціях, що додаються до даного Договору.
  2. Підрядник має право:
   1. На отримання авансів та на оплату виконаних та прийнятих Робіт відповідно до статті 3 цього Договору та/або положень визначених відповідними Угодами до Договору.
   2. На укладення необхідних договорів з Субпідрядниками, проектувальними та іншими необхідними для виконання умов цього Договору організаціями, для організації виконання Робіт на Об'єкті, на умовах визначених цим Договором, залишаючись відповідальним перед Генпідрядником за результат їхньої роботи з дотриманням умов пункту 7.2.34. цього Договору.
   3. Організовувати робочі наради за участю Генпідрядника, необхідні для виконання умов До
 9. ЯКІСТЬ ТА ГАРАНТІЇ
  1. Підрядник гарантує Генпідряднику та/або будь-якому подальшому законному власнику та/або користувачу Об'єкту (разом надалі — «Власнику») якість закінчених Робіт і змонтованих конструкцій, їх відповідність Проектній документації в терміни згідно з чинним законодавством. При цьому гарантійні строки становлять:
   1. Гарантійний строк якості закінчених Робіт становить 10 (десять) років з дня прийняття їх Генпідрядником, але в будь-якому разі не менше строків, передбачених чинним законодавством України.
   2. Гарантійні строки якості на окремі види Робіт, що виконує Підрядник за цим Договором Сторони можуть передбачати в Угодах по кожному виду Робіт.
    При цьому гарантійні строки на матеріали і обладнання, використані при виконанні Робіт надаються в межах строків гарантій виробників та постачальників.
    Підрядник не відповідає за недоліки (дефекти), виявлені в закінчених Роботах, протягом гарантійних строків якості, якщо такі недоліки (дефекти) виникли внаслідок:
    -природного зносу результату закінчених Робіт, змонтованих конструкцій;
    -неправильної експлуатації або неправильності інструкцій щодо експлуатації результату Робіт за Договором, змонтованих конструкцій та (або) Об'єкта, розроблених самим Генпідрядником, Власником або залученими ними третіми особами;
    -неналежного ремонту результату Робіт за Договором, змонтованих конструкцій, Об'єкта, проведеного самим Генпідрядником, Власником або залученими ним третіми особами;
    -навмисного чи ненавмисного пошкодження з боку Генпідрядника, Власника або третіх осіб результату Робіт за Договором.
  2. Протягом всього гарантійного строку якості Підрядник за власний рахунок та власними силами без додаткової оплати за письмовою вимогою Власника/Генпідрядника в узгоджений Власником/Генпідрядником та Підрядником строк усуває будь-які дефекти, поломки, несправності у результатах виконаних Робіт, що виникли з його вини, шляхом заміни або ремонту конструкцій, матеріалів, комплектуючих виробів. В разі, якщо такі дефекти, поломки, несправності у результатах виконаних Робіт виникли внаслідок поставки Генпідрядником неякісних матеріалів, матеріали та роботи з усунення недоліків оплачуються Генпідрядником.
  3. У випадку, якщо Підрядник офіційно відмовиться від усунення дефектів або поломок, що виникли з його вини, або Сторони не погодять строк усунення дефектів протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня направлення письмового повідомлення Власника та/або Генпідрядника Підряднику, або Підрядник не усуне дефекти, поломки, несправності у термін, встановлений на підставі п. 9.2. Договору, Власник та/або Генпідрядник набуває право усунути дефекти, поломки, несправності самостійно за рахунок Підрядника, а Підрядник зобов’язується відшкодувати понесені Власником та/або Генпідрядником відповідні доведені витрати.
  4. У разі пошкодження, руйнування, неможливості експлуатації, втрати споживчих якостей результатів виконаних Підрядником за цим Договором Робіт, спричинених неналежною якістю (за висновками незалежної експертизи, що проводиться за рахунок Генпідрядника або Власника та покладанням витрат на проведення експертизи на винну Сторону; документи на експертизу мають бути передані не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дня погодження Сторонами проведення такої експертизи) використаних матеріалів, комплектуючих виробів, обладнання поставки Підрядника, виконаних Робіт та (або) їх невідповідністю умовам Договору, Проектній документації, ДБН та (або) допущеними помилками при монтажу систем, які призвели до зменшення споживчої вартості Об'єкта або його часткового чи повного руйнування, або завдали будь-якого іншого збитку майну Власника або майну, життю чи здоров’ю третіх осіб у межах дії гарантійного строку, Підрядник зобов’язаний компенсувати Власнику та/або третім особам збитки в повному обсязі, згідно з чинним законодавством України.
  5. Гарантія продовжується на строк, протягом якого Об'єкт не може експлуатуватись.
 10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
  1. За невиконання своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність у порядку і розмірах, передбачених чинним законодавством України та положеннями цього Договору.
  2. За прострочення Генпідрядником строків оплати виконаних та прийнятих ним Робіт згідно умов Договору, Генпідрядник сплачує Підряднику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від неоплаченої суми за кожний прострочений день, але не більше 10 % від суми Договору на дату виникнення заборгованості по оплаті.
  3. За невиконання Підрядником умов Договору, щодо строків виконання та/або передачі Робіт, або порушення Підрядником строків усунення недоліків у Роботах або зупинення Робіт без належних підстав, згідно умов Договору, Підрядник сплачує Генпідряднику штраф в розмірі 20 (двадцять) % від вартості несвоєчасно виконаних та/або несвоєчасно переданих Робіт.
   У випадку порушення Підрядником строків виконання та/або передачі Робіт, Генпідрядник має право на проведення щоденних нарад із обов’язковою участю уповноважених осіб Підрядника з метою визначення передумов порушення строків виконання та/або передачі Робіт із відповідним контролем наявності у Підрядника необхідної кількості працівників та необхідного обладнання (устаткування) на Будівельному майданчику.
  4. У випадках грубого порушення Підрядником нормативно-правових актів з охорони праці, електробезпеки, пожежної безпеки і промислової санітарії, умов виконання Робіт за Договором (в тому числі якщо це призвело або могло призвести до нещасного випадку, аварії або загрози життю або здоров'ю оточуючих чи довкіллю, або результати Робіт не придатні до використання за призначенням, що призвело до збитків (прямих та/або непрямих) Генпідрядника), Підрядник сплачує Генпідряднику штраф у розмірі 5 (п’яти) % від вартості Робіт за Актом по відповідній Угоді за відповідний місяць, в якому сталося таке порушення за кожен такий випадок.
  5. У випадку порушення Підрядником положень п. 7.2.44. та/або п. 13.6. Договору в частині повернення авансу Підрядником, Генпідрядник набуває право притримати техніку, матеріали, обладнання або матеріали Підрядника на Будівельному майданчику загальною вартістю притриманого майна Підрядника, яка не перевищує суми боргу, до повного виконання Підрядником своїх зобов’язань щодо повернення суми невикористаного авансу Генпідряднику.
   В разі, якщо протягом 10 банківських днів з моменту отримання вимоги Генпідрядника, Підрядник не виконає умови п. 7.2.44. та/або п. 13.7 цього Договору, Підрядник сплачує Генпідряднику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від неповернутої суми за кожен день прострочення.
  6. У разі, коли на момент порушення неможливо встановити загальну вартість Робіт за Договором, Сторони застосовують остаточну суму загальної вартості Робіт за Договором, яка склалася на момент порушення зобов’язань за Договором.
  7. Вид та порядок застосування штрафних санкцій у випадку порушення Сторонами строків виконання зобов’язань за Договором може встановлюватись в Угодах до цього Договору.
  8. Сплата штрафів та пені не звільняє Сторони від виконання зобов’язань за Договором.
   Сторони дійшли згоди, що до вимог, які випливають з невиконання або неналежного виконання Підрядником умов Договору/Угоди до Договору (в т.ч. щодо стягнення заборгованості, неустойки (штрафів, пені), процентів за користування чужими грошовими коштами тощо) застосовується позовна давність в три роки.
  9. Підрядник відповідає за відповідність результатів виконаних Робіт, використаних матеріалів, комплектуючих виробів, та обладнання Проектній документації, нормам, стандартам та правилам діючим в Україні і відшкодовує Генпідряднику збитки та (або) витрати спричинені такою невідповідністю та (або) такій документації.
  10. 1У випадку зупинення Підрядником з його вини виконання Робіт за Договором (крім випадків, передбачених п. 5.8. та підпунктами а), д) пункту 5.4. Договору) Підрядник сплачує Генпідряднику штраф у розмірі 5 % від вартості Робіт за Актом за відповідний місяць за відповідною Угодою, в якому сталося таке порушення, за кожен такий випадок та зобов’язаний відшкодувати Генпідряднику доведені збитки, що виникли в останнього внаслідок такого зупинення Робіт.
  11. 1Підрядник несе відповідальність за якість матеріалів власного постачання, що використовуються при виконанні Робіт, та відповідність їх Проектній документації, державним стандартам та технічним умовам і у повному обсязі несе всі ризики, пов’язані з невиконанням/неналежним виконанням Робіт, спричиненими недоліками матеріалів власного постачання, а також несе ризик випадкової загибелі чи пошкодження таких матеріалів до моменту прийняття їх Генпідрядником.
  12. 10.12. У випадку накладення уповноваженими державними органами арешту на матеріали, комплектуючі вироби, обладнання власного забезпечення Підрядника, та які Підрядник використовував для виконання робіт за цим договором та/чи накладення заборони використання матеріалів, комплектуючих виробів, обладнання власного забезпечення Підрядника, та які Підрядник використовував для виконання робіт за цим договором, з передачею його на відповідальне зберігання, у зв’язку із розслідуванням фактів незаконного ввезення на митну територію України імпортного матеріалу, комплектуючих виробів, обладнання та/чи звинуваченнями в ухиленні від сплати податків та інших обов’язкових платежів при ввезенні імпортного матеріалу, комплектуючих виробів, обладнання на митну територію України, Підрядник сплачує Генпідряднику штраф в розмірі 10 (десять) відсотків від вартості робіт за цим Договором.
  13. У випадку якщо арешт матеріалів, комплектуючих виробів, обладнання власного забезпечення Підрядника, та які Підрядник використовував для виконання робіт за цим Договором, згідно п. 10.12. Договору, триває більше 30 (тридцяти) календарних днів, або конфіскації такого матеріалу, комплектуючих виробів, обладнання за рішенням суду з причин зазначених у п. 10.12. цього Договору, Генпідрядник має право розірвати Договір в односторонньому порядку та/або вимагати від Підрядника повернення вартості робіт за цим договором. Підрядник зобов’язаний повернути сплачену Генпідрядником вартість робіт протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з дати заявлення Генпідрядником відповідної вимоги.
  14. У випадку виявлення (встановлення) на об'єкті будівництва зовнішніми перевіряючими та/або контролюючими органами (органи пожежного, екологічного контролю, Інспекції з охорони праці, Держгірпромнагляд, енергонагляд, органи СЕС, благоустрою та інші) будь-яких порушень норм чинного законодавства, правил, умов, стандартів яких необхідно додержуватись при виконанні будівельних робіт, що сталися (порушення) з вини Підрядних/Субпідрядних організацій та як наслідок призвели до застосування (накладення) стягнень фінансового, майнового або іншого характеру на Генпідрядника, обов’язок відшкодування таких стягнень на користь Генпідрядника в безспірному порядку покладається на Підрядника/Субпідрядника з вини якого таке порушення відбулося у строк трьох робочих днів з моменту отримання вимоги від Генерального підрядника.
  15. У випадку виконання Підрядником Робіт з недотриманням вимог нормативно-правових актів з охорони праці (в тому числі встановлених ПВР), електробезпеки, пожежної безпеки і промислової санітарії, а також порушенням заходів з охорони праці, несвоєчасного реагування на подання та листи Генпідрядника по усуненню порушень з охорони праці та техніки безпеки, Генпідрядник має право зупинити виконання Робіт на строк до повного усунення Підрядником виявлених порушень та накласти штраф у розмірі двох тисяч гривень за кожний факт такого недотримання та/або порушення зафіксованого відповідним фахівцем з охорони праці Генпідрядника. Сплата штрафу здійснюється Підрядником у строк трьох банківських днів з моменту отримання письмової вимоги від Генпідрядника.
  16. У випадку псування/руйнування/знищення Підрядником з його вини робіт інших підрядних/субпідрядних організацій під час виконання Підрядником власних Робіт, Підрядник зобов’язується за власні кошти та власними силами виконати відновлювальні роботи, а у випадку неможливості такого виконання здійснити оплату вартості відновлювальних робіт, що будуть виконуватися іншим підрядником/субпідрядником або Генпідрядником. Оплата вартості відновлювальних робіт в безспірному порядку здійснюється на рахунок Генпідрядника у строк трьох банківських днів з моменту отримання вимоги від Генпідрядника про таку оплату.
  17. У випадку розірвання Договору з ініціативи Підрядника, крім випадків, передбачених п.13.4.2 Договору, Підрядник сплачує Генпідряднику штраф у розмірі 5 (п'ять) % загальної вартості виконаних Робіт за Договором.
  18. У випадку не визнання податковими органами (надалі – Міндоходів України) податкового кредиту щодо сум ПДВ за цим Договором з вини Підрядника (у зв‘язку з відсутністю Підрядника за місцезнаходженням згідно з даними органу Міндоходів України або не надання Підрядником щорічної інформації державному реєстратору тощо), Підрядник зобов‘язаний протягом 5 (п‘яти) банківських днів з дня направлення Генпідрядником вимоги сплатити Генпідряднику штраф у розмірі суми податкового кредиту невизнаного органом Міндоходів України.
  19. Підрядник несе відповідальність за шкоду, заподіяну життю, здоров’ю працівників Генпідрядника, а також його майну чи/або шкоду, заподіяну життю, здоров’ю та майну третіх осіб, внаслідок неправомірних дій або бездіяльності Підрядника під час виконання ним Робіт на Об'єкті будівництва, будь-якою особою, яка є працівником Підрядника. В цьому випадку, коли вина Підрядника встановлена у передбаченому чинним законодавством порядку, він повинен відшкодувати завдану шкоду Генпідряднику чи/або третім особам в повному обсязі.
  20. У випадку завдання умисної та/або неумисної шкоди фізичним та/або юридичним особам під час виконання Робіт по будівництву Об'єкту, а також після введення Об'єкту в експлуатацію внаслідок неякісного або неналежного виконання Підрядником своїх зобов’язань за Договором, Підрядник несе відповідальність, передбачену цим Договором та чинним законодавством України, в т.ч. ст. 275 Кримінального кодексу України «Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд.»
  21. У випадку порушення Підрядником умов Договору/відповідної Угоди до Договору, необхідних для виконання робіт на Об'єкті щодо щоденної кількості осіб, які повинні працювати на Об'єкті, Підрядник сплачує на користь Генпідрядника штраф у розмірі 1 000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 коп.) за кожен день відсутності 1 (однієї) особи. Штраф нараховується за кожну відсутню особу за кожен день такого порушення. Факти порушення даного положення Договору фіксуються відповідним актом за підписами представників Генпідрядника, Підрядника та Організації, що здійснює технічний нагляд – ТОВ «ПРОЕКТІНЖИНІРИНГ». У випадку відмови представників Підрядника від підписання вказаного акту, він підписується представниками Генпідрядника та ТОВ «ПРОЕКТІНЖИНІРИНГ».
 11. 11. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
  1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо таке повне або часткове невиконання зобов'язань викликане, виникненням і дією обставин форс-мажору і їх наслідків.
  2. Обставинами форс-мажору (обставинами непереборної сили) є наступні обставини, які можуть створитися в результаті непередбачених і виняткових за характером подій: повінь, пожежа, землетрус або інші стихійні біди, страйки, масова непокора, військові дії і інші подібні події, і безпосередньо вплинути на виконання Сторонами умов цього Договору.
  3. Якщо яка-небудь з виниклих обставин форс-мажору безпосередньо вплинула на виконання зобов'язань, прийнятих на себе якою-небудь із Сторін, то термін виконання таких зобов'язань для такої Сторони продовжується пропорційно часу, протягом якого діяли як безпосередньо самі такі обставини, так і їх наслідки.
  4. Сторона, яка зіткнулася з якими-небудь обставинами форс-мажору, внаслідок чого створилася неможливість виконання нею зобов'язань, прийнятих на себе за цим Договором, зобов'язана письмово повідомити про настання цієї обставини іншу Сторону Договору без зволікання, проте не пізніше ніж протягом 5 (п’яти) календарних днів з дня виникнення таких обставин, і вжити заходи по максимальному зменшенню негативної дії цих обставин для інших Сторін цього Договору. У повідомленні, окрім характеру такої обставини і його можливих наслідків, повинні бути вказані дата виникнення таких обставин і передбачувана дата закінчення їх дії. Несповіщення або невчасне сповіщення позбавляє цю Сторону права посилатися на такі обставини надалі.
  5. У випадку, якщо дія обставин форс-мажору і їх результату, продовжаться більше трьох місяців, будь-яка із Сторін має право поставити питання про часткове або повне припинення цього Договору. При цьому Сторони мають право вимагати компенсації за свої втрати, включаючи покриття витрат, пов'язаних з виконанням своїх зобов'язань до настання форс-мажорних обставин, але в будь – якому випадку при настанні та/ або дії форс – мажору більше трьох місяців, застосовуються правила, передбачені п. 13.7. Договору.
  6. За наявності у якої-небудь із Сторін інформації про можливу стихійну біду або іншу обставину форс-мажору ця Сторона зобов'язана повідомити про це іншу Сторону, а також, по можливості, дати свої рекомендації, засновані на досвіді, про порядок виконання зобов'язань за даним Договором.
  7. Факти, які містяться в повідомленні про виникнення форс-мажорних обставин, повинні бути підтверджені актами та/або довідками компетентних державних органів.
 12. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
  1. Усі спори між Сторонами за Договором вирішуються шляхом переговорів. У разі, якщо Сторони не дійшли згоди шляхом переговорів, спори вирішуються у відповідному господарському суді.
  2. Наявність яких-небудь спорів, розбіжностей або претензій, рівно як і факт майбутнього судового розгляду за даним Договором не звільняє жодну із Сторін від її відповідних зобов'язань за цим Договором.
 13. СТРОК ДІЇ ТА ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
  1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє впродовж 10 років з дати набрання чинності, а в частині проведення розрахунків – до повного їх виконання.
   Якщо строк дії гарантійних зобов’язань Підрядника, визначений ст. 9 Договору або чинними стандартами чи законодавством України більший, ніж строк дії Договору визначений абз. 1 цього пункту, до гарантійних зобов’язань застосовуються строки дії більшої тривалості, встановлені відповідно до ст. 9 Договору, чинних стандартів чи законодавства України.
  2. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.
  3. Сторони підтверджують повне виконання зобов’язань за Договором щодо виконання Підрядником своїх зобов’язань щодо виконання всіх Робіт за Договором та передачі їх результатів Генпідряднику, а також прийняття Генпідрядником результатів Робіт та їх повної оплати, шляхом підписання акту про виконання зобов’язань за Договором (надалі – «Акт про виконання зобов’язань»). Акт про виконання зобов’язань за Договором підтверджує виконання Сторонами лише зазначених у цьому Акті зобов’язань та не припиняє дії Договору та тих зобов’язань за ним, щодо яких Договором або чинним законодавством України встановлено більш тривалий строк їх дії.
  4. Розірвання Договору може бути в наступних випадках:
   1. За згодою Сторін шляхом укладення відповідної додаткової угоди до Договору;
   2. Підрядник має право в односторонньому порядку розірвати Договір у зв’язку із:
    (а) затримкою оплати авансів та/або виконаних та прийнятих Генпідрядником Робіт на строк більше ніж на 30 (тридцять) банківських днів;
    (б) консервацією чи зупинкою будівництва Об'єкту більш ніж на 2 (два) місяці з причин, незалежних від Підрядника;
    (в) випадками, передбаченими чинним законодавством України.
   3. За ініціативою Генпідрядника. Генпідрядник має право в односторонньому порядку розірвати Договір у зв’язку із:
    (а) систематичними та/або грубими порушенням Підрядником нормативно-правових актів з охорони праці, електробезпеки, пожежної безпеки, промислової санітарії, умов, якості, порядку виконання Робіт, будівельних норм та правил або чинного законодавства України;
    (б) відставанням від Календарного графіку виконання робіт з вини Підрядника на термін, що перевищує 30 (тридцять) календарних днів;
    (в) порушенням Підрядником вимог п. 7.2.39 Договору, а також у випадку зміни обставин, викладених у Гарантійному листі Підрядника, що на думку Генпідрядника може привести до ускладнення виконання Сторонами зобов’язань за Договором, Генпідрядник має право в односторонньому порядку розірвати Договір, письмово попередивши про це Підрядника за 3 (три) календарні дні;
    (г) порушенням Підрядником умов Договору/відповідної Угоди до Договору, необхідних для виконання робіт на Об'єкті щодо щоденної кількості осіб, які повинні працювати на Об'єкті, Генпідрядник має право в односторонньому порядку розірвати Договір, письмово попередивши про це Підрядника за 3 (три) календарні дні;
    (д) випадками, передбаченими чинним законодавством України;
    (е) порушенням Підрядником суттєвих умов цього Договору.
  5. Сторона, що бажає розірвати Договір в односторонньому порядку, повинна письмово попередити іншу Сторону за 3 (три) календарні дні до дати розірвання Договору. Договір вважається розірваним із закінченням зазначеного строку.
  6. Договір не може бути розірвано в односторонньому порядку, крім вказаних у цьому Договорі випадків та за рішенням суду.
  7. У випадку припинення Договору:
   -Генпідрядник зобов'язаний оплатити Підряднику у строк, що не перевищує 7 (семи) банківських днів з дня направлення Генпідряднику письмового повідомлення, вартість виконаних та прийнятих Генпідрядником на момент розірвання Договору Робіт;
   -Генпідрядник зобов'язаний виплатити Підряднику кошти, утримані в якості забезпечення зберігання результатів виконаних Робіт в терміни у відповідності з п. 8.1.6. цього Договору;
   -Підрядник зобов’язаний повернути Генпідряднику у строк, що не перевищує 7 (семи) банківських днів з дня направлення Підряднику письмового повідомлення суму сплаченого Генпідрядником авансу за вирахуванням вартості виконаних та прийнятих на момент розірвання Договору Робіт, або за письмовою вимогою Генпідрядника виконати на умовах Договору Роботи, за які Підрядник отримав аванс.
 14. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
  1. Сторони погодилися, що текст Договору, будь-які матеріали, інформація та відомості, які стосуються Договору, є конфіденційними і не можуть передаватися третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони, крім випадків, коли таке передавання пов’язане з одержанням офіційних дозволів, документів для виконання Договору або сплати податків, інших обов’язкових платежів, а також у випадках, передбачених чинним законодавством, яке регулює зобов’язання Сторін.
 15. ІНШІ УМОВИ
  1. У випадках, не передбачених Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
  2. Невикористання або невчасне використовування якої-небудь із Сторін якого-небудь права за цим Договором не вважається відмовою від цього права, а разове або часткове використання будь-якого такого права не виключає повторного і подальшого використання цього або будь-якого іншого права. Всі права і засоби захисту за цим Договором доповнюють, а не виключають інші можливі права і засоби захисту.
  3. Якщо одне або декілька положень цього Договору опиняться в якому-небудь відношенні недійсними, незаконними або нездійсненними в примусовому порядку, це жодним чином не зачіпає і не обмежує дійсності, законності і здійсненності в примусовому порядку решти його положень; при умові, проте, що в цьому випадку Сторони зобов’язуються докласти всіх зусиль для заміни положення, що втратило силу, новим, юридично дійсним положенням.
  4. Підрядник не може переуступати або передавати які-небудь права або зобов’язання за цим Договором без попередньої письмової згоди Генпідрядника. Будь-яка спроба Підрядника здійснити переуступку або передачу з порушенням положень цього пункту є недійсною і не має юридичної сили. Цей Договір має обов’язкову силу для Сторін, їх правонаступників і дозволених цессіонаріїв, незалежно від того, відбулася переуступка через договір або через закон, зокрема, без обмеження, через ухвалення законодавчих актів, рішень міністерств або аналогічних актів на будь-якому державному рівні.
  5. Генпідрядник має статус платника податку на прибуток підприємств згідно з чинним законодавством.
  6. Підрядник має статус платника податку на прибуток підприємств згідно з чинним законодавством.
  7. Заголовки статей і пунктів цього Договору приведені тільки для зручності користування документом і не визначають і не зачіпають значення або тлумачення яких-небудь його положень.
  8. В процесі виконання Договору Сторони за взаємною згодою можуть змінювати та/або доповнювати його умови, шляхом підписання додаткових угод до даного Договору, які стають його невід’ємною частиною. Внесення змін в умови Договору в односторонньому порядку не допускається.
  9. Будь-які специфікації, додатки, зміни, доповнення та додаткові угоди до Договору, Акти є його невід’ємною частиною і будуть дійсними, якщо вони складені в письмовій формі, українською та/або російською мовою і підписані уповноваженими представниками Сторін.
  10. Договір складений українською мовою, у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної зі Сторін.
  11. Сторони зобов’язуються надавати один одному відповідно затверджені документи, підтверджуючі повноваження Сторін. Сторони несуть відповідальність за достовірність інформації у вказаних документах. Підрядник зобов’язується своєчасно письмово повідомляти Генпідрядника про зміну місцезнаходження, банківських реквізитів та іншої інформації вказаної в цьому Договорі чи наданих згідно пп. 7.2.39. цього Договору документах, та самостійно несе всі ризики та відповідальність, пов’язану із невиконанням цього обов’язку..
  12. Страхування ризиків даним Договором не передбачається.
  13. Сторони надають згоду на використання персональних даних, наданих одне одній, в рамках цього Договору, з метою реалізації державної політики в сфері захисту персональних даних та відповідно до ЗУ «Про захист персональних даних». Сторони повністю розуміють, що вся надана інформація про їх представників уповноважених установчими документами або діючих за дорученням, є персональними даними, тобто даними, які використовуються для ідентифікації такого представника (далі - Представник), котрий погоджується з тим, що такі дані зберігаються у Сторін для подальшого використання відповідно до низки статей Господарського кодексу України та для реалізації ділових відносин між Сторонами. Персональні дані Представника захищаються Конституцією України та ЗУ «Про захист персональних даних». Права Представника регламентуються ст.8 ЗУ «Про захист персональних даних». Підпис Сторони на цьому документі та інших її Представників означає однозначну згоду з вищевикладеним і підтвердженням того, що Представник ознайомлений зі змістом ст.8 ЗУ «Про захист персональних даних».
 16. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
ГЕНПІДРЯДНИК: ПІДРЯДНИК:
ТОВ "МАКС" ТОВ "Будівельник"
03035, м. Київ, артема 25 03035, м.Київ, вул.Артема, 22
ПАТ "Гарний Банк", МФО 122455, р/р 260025442258 ПАТ "Гарний Банк", МФО 122455, р/р 260025442258
Код ЄДРПОУ 4545458454 Код ЄДРПОУ 5656565656
ІПН 222222222222 ІПН 888888888888
Директор____________ Директор____________