На головну

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ БЕЗВІДСОТКОВОЇ ПОВОРОТНОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ №____________
02.03.2016 року
М.Київ

ТОВ "Позикодавець", надалі – «Позикодавець», що є платником податку на прибуток відповідно до чинного законодавства України, в особі: Директор Пупкин Семен Семенович, що діє на підставі статута, з однієї сторони, та

ТОВ "Позичальник", надалі – «Позичальник», що є платником податку на прибуток відповідно до чинного законодавства України, в особі: Директор Петренко Семен Петрович, що діє на підставі статута з іншої сторони, Генпідрядник та Підрядник надалі разом іменовані «Сторони», а кожний окремо – «Сторона», уклали цей ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ БЕЗВІДСОТКОВОЇ ПОВОРОТНОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ № _________ від 02.03.2016 року (надалі – «Договір») про таке:

 1. ПРЕДМЕТ ТА ТЕРМІНИ ДОГОВОРУ
  1. Позикодавець надає Позичальнику поворотну фінансову допомогу, а Позичальник зобов’язується повернути надані грошові кошти в порядку та на умовах, передбачених даним Договором.
  2. Поворотна фінансова допомога (надалі допомога) - це сума грошових коштів в національній валюті України, Позичальнику у користування на визначений строк відповідно до Даного договору, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій як плати за користування такими коштами.
 2. УМОВИ НАДАННЯ ДОПОМОГИ
  1. Поворотна фінансова допомога надається в національній валюті України в сумі 1000000.00 грн. без ПДВ
  2. Поворотна фінансова допомога надається Позичальнику на безоплатній основі, тобто плата за користування грошовими коштами не стягується.
  3. Поворотна фінансова допомога надається Позичальнику у безготівковій формі шляхом перерахунку коштів зазначених в п.2.1. цього договору на рахунок позичальника в установі банку України.
  4. Поворотна фінансова допомога використовується для потреб Позичальника.
 3. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ДОПОМОГИ
  1. Поворотна фінансова допомога підлягає поверненню до закінчення строку дії договору.
  2. Повернення грошових коштів проводиться шляхом їх перерахунку на рахунок позикодавця в установі банку України.
 4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
  1. Сторони несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань за даним Договором відповідно до чинного законодавства України.
 5. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ
  1. Спори між Сторонами вирішуються шляхом переговорів.
  2. В разі недосягнення згоди зацікавлена Сторона передає спір на розгляд компетентного судового органу в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
  3. При виконанні Договору та врегулюванні розбіжностей, що випливають із нього, сторони керуються чинним законодавством України.
 6. ФОРС-МАЖОР
  1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань по дійсному договору, якщо повне або часткове невиконання своїх зобов'язань являється наслідком обставин непоборної сили (землетрусу, пожежі, повені, епідемії), а також некласичних видів форс-мажорних обставин, які можуть мати місце на території України, таких як: непередбачені політичні дії, екологічні катастрофи, воєнні дії, у тому числі бойові (учбові), страйки, національні та еміграційні хвилювання, рішення органів влади, зміни національного законодавства, злочинні дії третіх осіб по відношенню до Сторін, що виникли після укладення даного Договору.
 7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
  1. Позичальник має право достроково повернути отриману поворотну фінансову допомогу Позикодавцю у спосіб що зазначений у п. 3.2.
 8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. Даний Договір вступає в силу з моменту його підписання та діє протягом одного календарного року або до повного виконання сторонами їх зобов’язань за Договором. Договір може бути скасовано за домовленістю Сторін.
  2. У разі невиконання однією зі сторін своїх зобов'язань, за даним договором, протягом його дії, даний договір вважаєтся пролоногованим на наступні дванадцять місяців, уразі якщо жодна зі сторін не заявить про інше.
  3. Всі зміни та доповнення до даного Договору укладаються в письмовій формі та підписуються обома Сторонами.
  4. Даний Договір укладено в двох примірниках на двох сторінках українською мовою, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.
  5. Жодна із Сторін не має права передавати свої права за Даним Договором третій стороні без письмової згоди другої Сторони.
  6. У випадках, не передбачених Даним Договором, Сторони керуються чинним цивільним законодавством України
  7. Після підписання Даного Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, так чи інакше пов’язаних з Даним Договором, втрачають юридичну силу.
 9. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
Позикодавець: Позичальник:
ТОВ "Позикодавець" ТОВ "Позичальник"
03035. Київ, артема 25 03035. Київ, артема 25
ПАТ "Банк", МФО 111111, р/р 260011111111 ПАТ "Банк", МФО 111111, р/р 260011111111
Код ЄДРПОУ 11111111 Код ЄДРПОУ 44444444
ІПН ІПН
Директор____________ Директор____________