На головну

ДОГОВІР ПОСТАВКИ №____________
05.01.2016 року
м.Київ

ТОВ "Постачальник", надалі – «Постачальник», що є платником податку на прибуток відповідно до чинного законодавства України, в особі: Директор Пупкин Семен Семенович, що діє на підставі статута, з однієї сторони, та

ТОВ "Будстандартинвест", надалі – «Замовник», що є платником податку на прибуток відповідно до чинного законодавства України, в особі: Директор Петренко Семен Петровоч, що діє на підставі статута з іншої сторони, Генпідрядник та Підрядник надалі разом іменовані «Сторони», а кожний окремо – «Сторона», уклали цей ДОГОВІР ПОСТАВКИ № _________ від 05.01.2016 року (надалі – «Договір») про таке:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
  1. Постачальник за замовленням Замовника зобов'язується передати у власність Замовника продукцію(далі за текстом - «Продукція»), визначену в специфікаціях (далі за текстом – «Специфікація») до цього Договору, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити Продукцію на умовах цього Договору.
  2. Орієнтовні загальний вигляд, розміри та кольорова гама Продукції визначається Сторонами у додатку до цього Договору(далі за текстом - «Візуалізація продукції»).
  3. Остаточні істотні характеристики Продукції (далі за текстом – «істотні характеристики Продукції»), що буде поставлятися за цим Договором (матеріал, розміри, колір,елементи декору та їх розташування),узгоджуються Сторонами шляхом затвердження еталонного зразка одиниці готової Продукції (далі за текстом – «Зразок-Еталон») Продукції. Зразком-Еталоном є готовий (закінчений виробництвом) і придатний для використання екземпляр Продукції, який із врахуванням визначених цим Договором допустимих відхилень, використовується як основа для порівняння при прийнятті Продукції Замовником.
  4. Поставки Продукції за цим Договором здійснюються поетапно, відповідно до Специфікацій, які є невід’ємною частиною цього договору, в яких встановлюється конкретний обсяг партії Продукції, її вартість, найменування Продукції та строк її поставки, а також інші дані, які необхідні для належного виконання Сторонами умов цього Договору. Специфікації підписуються уповноваженими представниками Сторін окремо за кожною партією Продукції.
  5. Постачальник вправі залучити до виконання цього Договору третіх осіб.
 2. УЗГОДЖЕННЯ ІСТОТНИХ ХАРАКТЕРИСТИКПРОДУКЦІЇ
  1. Поставка Продукції за цим Договором здійснюється після узгодження Сторонами істотних характеристик Продукції. Строки поставки Продукції, визначені цим Договором чи Специфікаціями, починають свій перебіг не раніше узгодження Сторонами істотних характеристик Продукції в порядку, визначеному цим Договором.
  2. Істотні характеристики Продукції вважаються узгодженими Сторонами з моменту затвердження Зразка-Еталона. Затвердження Сторонами Візуалізації продукції не є узгодженням істотних характеристик Продукції. Факт прийняття Продукції Замовником(підписання представником Замовника видаткової або товарно-транспортної накладної) свідчить про узгодження Сторонами істотних характеристик Продукції навіть в тому разі, коли Сторонами не був затверджений Зразок-Еталон Продукції в порядку, визначеному цим розділом Договору. У разі прийняття Продукції Замовник позбавляється права в подальшому посилатися на відсутність затвердженого Сторонами Зразка-Еталона Продукції або порушення порядку затвердження Зразка-Еталона, або невідповідність Продукції Зразку-Еталону. В такому випадку моментом узгодження Сторонами істотних характеристик Продукції вважається момент прийняття Замовником Продукції (підписання представником Замовника видаткової або товарно-транспортної накладної).
  3. У випадку неузгодження Сторонами Зразку-Еталону Продукції протягом дев’яноста днів з дня укладення цього Договору, кожна зі Сторін вправі направити іншій Стороні вимогу про пришвидшення погодження Зразку-Еталону. Така вимога направляється у письмовій формі засобами поштового зв’язку цінним листом з описом вкладення, або вручається під розпис уповноваженому представнику другої Сторони. У разі, якщо протягом шістдесяти днів з дня отримання відповідною Стороною вимоги іншої Сторони Зразок-Еталон не буде узгоджений, кожна зі Сторін має право відмовитися від цього Договору в порядку, визначеному Договором. Сторони домовилися, що відсутність повідомлення про розірвання Договору свідчить про намір Сторін продовжити процес узгодження Зразку-Еталону.
  4. Затвердження Зразка-Еталона Продукції здійснюється шляхом його опломбування з використанням пластикових хомутів та/або спеціальних наліпок, які мають індивідуальні ідентифікаційні номери що унеможливлює заміну бирки Стороною в односторонньому порядку. Бирка в місці опломбування скріплюється підписами уповноважених представників Сторін, печатками Сторін, із зазначенням номеру та дати цього Договору, номеру та дати Специфікації до Договору та дати узгодження Зразку-Еталону. Факт узгодження Зразка-Еталону з використанням бирок фіксується в Акті опломбування Зразка-еталону Продукції із зазначенням індивідуальних номерів пластикових хомутів та/або наліпок, використаних для опломбування Зразка-Еталону. Акт опломбування Зразка-еталону Продукції скріпляється підписами та відбитками печаток Сторін та є невід’ємною частиною даного Договору. Право підпису Сторонами при опломбуванні Зразка-Еталону встановлюється в тому ж порядку, що й право підпису даного Договору (право підпису має бути надано Статутом або довіреністю)
  5. Сторони погодили наступні допустимі відхилення в істотних характеристиках екземпляру Продукції в порівнянні зі Зразком-Еталоном: маса - 5%; розмір екземпляру та його елементів - 5%; колірна відмінність – 5%.
 3. СУМА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
  1. Загальна сума Договору складається із суми вартості кожної окремої партії Продукції, які зазначені у відповідних Специфікаціях, які є невід’ємною частиною цього Договору.
  2. Оплата Продукції за цим Договором здійснюється в гривнях. Ціна Продукції визначається у Специфікаціях до цього Договору, і включає вартість Продукції, вартість упаковки та вартість транспортування, якщо інше не визначено в Специфікації.
  3. У разі зміни курсу гривні до долара США/ЄВРО більш ніж на 2% в бік збільшення (девальвації гривні) у період між датою підписання відповідної Специфікації та датою платежу за Продукцію, яка поставляється за такою Специфікацією, вартість Продукції підлягає зміні. В такому разі сума, що підлягає сплаті Замовником, визначається за нижченаведеною формулою:
   S ін = S x (К1 / К0),
   де S ін- проіндексована сума, що підлягає сплаті Замовником;
   S – вартість Продукції, визначена у відповідній Специфікації до Договору;
   К1 - вартість долара США у гривнях за курсом НБУ станом на день, що передує дню перерахування Постачальнику визначеного Договором чи Специфікацією платежу у повному обсязі;
   К0 - вартість долара США у гривнях за курсом НБУ на дату підписання відповідної Специфікації;
   х – математичний знак множення;
   / - математичний знак ділення. Сума до сплати (S ін) розраховується окремо для кожного платежу, виходячи з порядку і строків оплати Продукції, що визначені цим Договором.
  4. Визначення остаточної вартості Продукції відповідно до пункту 3.3.Договору та перерахування її Постачальникові здійснюється Замовником самостійно без додаткової вимоги Постачальника. Якщо сума до сплати, визначена Замовником відповідно до пункту 3.3. цього Договору відрізняється від суми, що зазначена у рахунку-фактурі Постачальника (через зміну курсу гривні чи з інших причин), Замовник зобов’язаний сплатити суму, визначену відповідно до пункту 3.3. цього Договору. У разі, якщо Замовником остаточна вартість Продукції визначена неправильно, Постачальник вправі направити Замовникові вимогу про сплату суми заборгованості. При цьому моментом початку прострочення виконання грошового зобов’язання Замовником є момент закінчення строку сплати відповідного платежу, визначений цим Договором чи Специфікацією, а не день отримання Замовником вимоги про сплату заборгованості. У випадку пред’явлення Постачальником позову до Замовника, сума до сплати (S ін) визначається відповідно до пункту 3.3. цього Договору станом на останній день строку оплати за Договором. Штрафні санкції та інші платежі за цим Договором (в тому числі, неустойка та суми, що підлягають сплаті на підставі статті 625 Цивільного кодексу України), розраховуються Постачальником виходячи із суми боргу(S ін), визначеної станом на останній день строку оплати за Договором.
  5. Зобов’язання Замовника зі сплати відповідного платежу за цим Договором вважається виконаним Замовником в момент перерахування Постачальникові відповідного платежу в повному обсязі з урахуванням вимог пункту 3.3. цього Договору.
  6. Коригування вартості Продукції згідно положень цього розділу Договору не вимагає укладення/внесення змін до Специфікацій. Оформлення зміни первинної ціни Продукції та встановлення остаточної ціни партії Продукції для цілей бухгалтерського та податкового обліку здійснюється Актом зміни ціни (додаток до цього Договору) та відповідними корегуваннями податкової накладної. Відмова від підписання зазначених вище документів однією зі Сторін не є підставою для несплати сум, розрахованих відповідно до пункту 3.3. цього Договору.
  7. Форма оплати – безготівковий розрахунок. Оплата кожної партії Продукції здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника. Терміни та порядок оплати за кожну окрему партію Продукції узгоджується Сторонами в Специфікаціях. У випадку, коли вказане у платіжному дорученні призначення платежу не дає можливості точно визначити за якою саме Специфікацією здійснюється оплата, грошові кошти зараховуються Постачальником в хронологічному порядку виходячи з більш ранньої дати виникнення грошового зобов’язання. Сторони можуть за взаємною письмовою згодою змінити призначення платежу після його перерахування.
  8. Право власності, ризик випадкової загибелі та/або знищення Продукції переходить від Постачальника до Замовника в момент передачі Продукції Замовнику та засвідчується видатковою накладною, товарно-транспортною накладною, які підписані уповноваженими представниками Сторін. Дата отримання Продукції Замовником вказується у видатковій накладній та товарно-транспортній накладній.
 4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
  1. Постачальник зобов’язується:
   1. Постачати Продукцію відповідно до умов цього Договору з урахуванням положень додатків та Специфікацій до цього Договору, а також відповідно до затверджених Сторонами Зразків-Еталонів.
   2. Здійснювати поставку Продукції в узгоджений Сторонами у відповідній Специфікації строк (термін).
   3. Дотримуватися конфіденційності що до технічної та комерційної інформації, яка стосується поточної діяльності та перспективних планів Замовника, яка отримана під час укладання цього договору та яка може бути отримана протягом строку дії цього Договору.
   4. Використовувати всі передані Замовником матеріали як суворо конфіденційні.
  2. Постачальник має право:
   1. Не розпочинати виконання замовлення та не здійснювати поставку Продукції до затвердження Сторонами Зразку-Еталону Продукції в порядку, визначеному в пункті 2.4. цього Договору.
   2. Призупинити виконання замовлення на час прострочення платежів Замовником за цим Договором. В такому випадку Постачальник має право продовжити строк поставки Продукції на кількість днів, що дорівнює сумі днів прострочення Замовником всіх платежів, передбачених цим Договором.
  3. Замовник зобов’язується:
   1. Приймати та оплачувати Продукцію відповідно до умов цього Договору.
   2. Для використання матеріалів, які є об’єктом авторського права, або обтяжені правами третіх осіб, Замовник зобов’язується попередньо отримати всі необхідні дозволи та узгодження. Замовник звільняється від цього обов’язку, якщо відповідні матеріали були надані Замовникові Постачальником, про що обов’язково зазначається в Специфікації до цього Договору.
   3. Замовник гарантує, що надані ним елементи та матеріали (графічні, текстові, візуальні та будь-які інші), які мають бути включені до Візуалізації продукції чи Зразка-Еталона вільні від будь-яких рекламацій третіх осіб на предмет порушення авторського права чи інших прав інтелектуальної власності. Замовник несе повну майнову відповідальність за порушення законодавства України, прав третіх осіб чи моральних засад суспільства, прямо чи опосередковано пов’язані із виготовленням або використанням Продукції, як наслідок порушенням авторського права використанням елементів та матеріалів (графічних, текстових, візуальних та будь-яких інших), наданих Замовником. При накладенні на Постачальника будь-яких санкцій або стягненні грошових сум за позовами третіх осіб у зв'язку з зазначеними в цьому пункті порушеннями, Замовник зобов'язується повністю відшкодувати Постачальнику всі сплачені ним штрафні санкції та інші виплати, що були сплачені Постачальником третім особам, а також понесені Постачальником збитки, в тому числі упущену вигоду. Замовник зобов’язується, наскільки це можливо, сприяти Постачальнику при вирішенні спорів із третіми особами. Виявлення Постачальником визначених цим пунктом порушень є підставою для односторонньої відмови Постачальника від Договору і виникнення у Замовника обов’язків із відшкодування збитків і сплати штрафу, розмір яких визначений в пункті 5.2. цього Договору.
  4. Замовник має право:
   1. Затверджувати Зразки-Еталони Продукції, вносити зміни до Зразків-Еталонів в порядку та на умовах даного Договору.
   2. Приймати Продукцію від Постачальника, виготовлену без погодження Зразків-Еталонів в порядку та на умовах п.2.2 даного Договору.
   3. Здійснювати передплату за Продукцію.
   4. Отримувати від Постачальника документи, що підтверджують якість та характеристики Продукції.
 5. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІПРОДУКЦІЇ
  1. Умови поставки: DDP, місце поставки: м.Київ, вул.Петрозаводська, 2а (відповідно до Правил Інкторермс - 2010), якщо інші умови поставки не обумовлені в Специфікації на відповідну партію Продукції. Поставка Продукції за однією Специфікацією може здійснюватися кількома партіями в рамках строків, визначених у Специфікації.
  2. Замовник повинен прийняти Продукцію у місці поставки в будь-який день в межах періоду поставки, зазначеного в Специфікації. У разі зволікання Замовника з прийняттям Продукції Постачальник вправі направити Замовнику письмову вимогу про необхідність прийняти Продукцію. У випадку, якщо протягом десяти днів з дня отримання Замовником вимоги Постачальника Продукція в повному обсязі не буде прийнята Замовником, а так само у разі відмови Замовника від прийняття Продукції(її частини) чи відмови Замовника від продовження виконання зобов’язань за цим Договором після затвердження Сторонами Зразку-Еталону Продукції, Постачальник має право за своїм вибором:1) вимагати від Замовника прийняття та оплати Продукції;2)відмовитися від цього Договору. У випадку відмови Постачальника від Договору з підстав, визначених в цьому пункті, Замовник зобов’язаний відшкодувати Постачальнику збитки у вигляді упущеної вигоди, що дорівнює вартості Продукції, не прийнятої Замовником, чи від прийняття якої Замовник відмовився, та додатково сплатити штрафу розмірі 70 відсотків від вартості такої Продукції.
  3. Продукція має бути розвантажена Замовником з транспортного засобу Постачальника і прийнята ним протягом чотирьох годин з моменту прибуття транспортного засобу в місце, вказане в пункті5.1. цього Договору чи у Специфікації. За порушення Замовником строку прийняття і розвантаження Продукції, визначеного цим пунктом, Замовник на вимогу Постачальника сплачує Постачальнику штрафні санкції в розмірі 100 (сто) грн. за кожну годину затримки. Вимога про сплату зазначених штрафних санкцій може бути пред’явлена Постачальником протягом трьох років з дня вчинення відповідних порушень Замовником.
  4. Під час поставки Продукції Постачальник надає Замовнику наступні документи:
   - видаткову накладну в 2-х екземплярах;
   - товарно-транспортну накладну (у випадку використання Постачальником послуг перевізника). Окремі документи на підтвердження передання товаросупровідних документів (акт приймання-передання тощо) Сторонами не складаються. Достатнім підтвердженням факту передачі Постачальником Замовнику товаросупровідних документів є факт прийняття Продукції Замовником.
  5. Документи, зазначені в пункті 5.4. цього Договору, підписуються уповноваженим представником Замовника в момент отримання Продукції. Дата отримання відповідної партії Продукції представником Замовника є датою поставки цієї партії Продукції. Для отримання Продукції представник Замовника до початку передання Продукції повинен надати Постачальнику належним чином оформлену довіреність на отримання товарно-матеріальних цінностей. У разі невиконання Замовником вимог цього пункту Договору, Постачальник має право затримати передання Продукції до належного оформлення документів Замовником. Строк поставки Продукції, визначений Специфікацією до цього Договору, в такому разі продовжується на час прострочення Замовника.
  6. Під час отримання Продукції Замовник повинен провести перевірку цілісності упаковки, а також відповідності кількості та якості Продукції, вказаної у накладній. Якщо під час приймання Продукції за відсутності уповноваженого представника Постачальника Замовник виявить його нестачу, псування, Замовник зобов’язаний викликати для участі у прийманні Продукції і складанні двостороннього акту представника Постачальника. При цьому Замовник зобов’язаний в будь-якому разі прийняти ту частину партії Продукції, яка відповідає умовам цього Договору. Факт прийняття Замовником партії Продукції не в повному обсязі фіксується Сторонами шляхом підписання видаткової накладної на всю партію Продукції, з додаванням до неї двостороннього акту, в якому зазначається дата та номер видаткової накладної, найменування, кількість, ціна та загальна вартість прийнятої Замовником Продукції, а також кількість, ціна та загальна вартість не прийнятої Продукції із зазначенням підстав відмови у прийнятті. В такому випадку Сторони зобов’язані протягом 2 днів з дня складання акту підписати видаткову накладну, відомості в якій відповідають кількості фактично переданої Продукції. Датою складання такої накладної зазначається фактична дата передання Продукції Постачальником Замовникові. У разі відмови представника Замовника від підписання акту, такий акт складається представником Постачальника за участі будь-якої іншої особи, що не перебуває в трудових відносинах з Постачальником та не є його бенефіціарним власником. За порушення обов’язку з прийняття частини партії Продукції, яка відповідає умовам цього Договору, Замовник несе відповідальність відповідно до пункту 5.3. цього Договору.
   Представник Постачальника зобов’язаний з’явитися для складання акту не пізніше ніж у триденний строк з дня отримання виклику, не рахуючи часу, необхідного для проїзду. У разі не прибуття представника Постачальника у зазначений вище строк, Замовник має право скласти акт про нестачу чи псування Продукції за участі уповноваженого представника Торгівельно-промислової палати України. Акт є обов’язковою підставою для пред’явлення Замовником претензій (рекламацій) Постачальникові.
   Спори щодо якості Продукції вирішуються в порядку, визначеному в пункті 5.11. цього Договору.
  7. Приймання Продукції здійснюється:
   - за кількістю – відповідно до кількості, зазначеної у відповідній Специфікації та видатковій накладній;
   - за якістю – відповідно до затверджених Сторонами Зразків-Еталонів.
  8. Приймання Продукції проводиться за місцем поставки в два етапи: за кількістю – під час її передачі Замовнику в місці поставки, але в будь-якому разі до підписання Замовником відповідних видаткових накладних; за якістю – протягом 7 (семи) днів з дня поставки, за винятком тих недоліків, які можуть бути виявлені при візуальному огляді Продукції.
  9. Будь-які рекламації, пов’язані з кількістю Продукції та недоліками, які можуть бути виявлені при візуальному огляді Продукції, мають бути пред’явлені Замовником до підписання відповідної видаткової накладної та відображені у акті, який складається представниками Сторін. Рекламації, пов’язані з якістю Продукції, мають бути пред’явлені Замовником протягом 7 (семи)днів з дня поставки. Такі рекламації мають бути складені в письмовій формі і направлені Замовником Постачальникові цінним листом з описом вкладення або вручені під розпис уповноваженому представникові Постачальника. У разі не пред’явлення Замовником рекламацій у строки, визначені цим пунктом Договору, Продукції вважається прийнятою Замовником за кількістю та/або за якістю. Сторони погодили, що рекламації, заявлені з порушенням строку або порядку їх направлення, визначеного цим пунктом Договору, залишаються Постачальником без розгляду і задоволенню не підлягають.
  10. У випадку, якщо рекламація щодо неналежної якості Продукції була заявлена Замовником в межах строків, визначених в пункті 5.9. цього Договору, Постачальник, у разі підтвердження ним факту невідповідності Продукції вимогам щодо якості, повинен протягом 30 днів з моменту отримання такої Продукції від Замовника, обміняти її на відповідну Продукцію належної якості, або на іншу Продукцію за додатковим погодженням Сторін.
  11. У випадку, якщо Замовник не погоджується з твердженням Постачальника про відповідність Продукції вимогам щодо якості, він має право передати Продукцію для проведення експертизи, предметом якої є з’ясування питання про відповідність Продукції вимогам щодо якості. Сторони погодили, що така експертиза здійснюється Дніпропетровською торгівельно-промисловою палатою. Не допускається розповсюдження результатів вибіркової (часткової) перевірки (експертизи) якості Продукції на всю партію поставленої Продукції, якщо така перевірка виявила нестачу, псування або неналежну якість Продукції.
  12. 5Витрати, пов’язані з поверненням та обміном Продукції, у разі підтвердження факту її неналежної якості, покладаються на Постачальника. Витрати, пов’язані з проведенням експертизи, покладаються на її ініціатора, якщо інша Сторона не виявила бажання взяти участь в таких витратах.
  13. У випадку, якщо будь-яка зі Сторін не погоджується з результатами експертизи, спір вирішується в судовому порядку.
  14. Замовник підтверджує, що на момент укладення Договору він ознайомлений з інформацією про Продукцію, в тому числі в тій частині, яка відображена в інструкції виробника з використання Продукції та іншій технічній документації, та зобов’язується дотримуватися вказаних вимог.
  15. У випадках подальшої реалізації Продукції, Замовник доводить до відома подальших покупців (аж до кінцевого споживача) інформацію про Продукцію, що відображена в інструкції виробника з використання Продукції та іншій технічній документації.
 6. УПАКОВКА ІТАРА
  1. Продукція повинна бути упакована в гофропіддони, які затягнуті стрейч-плівкою або у картонні короби, які забезпечують схоронність Продукції під час транспортування, навантаження, розвантаження та зберігання, за умови дотримання правил навантаження, розвантаження, транспортування та зберігання Продукції.
 7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
  1. За невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків за Договором Сторони несуть відповідальність у порядку, встановленому цим Договором та чинним законодавством України. Відшкодування збитків та сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання зобов'язань, передбачених цим Договором. Штрафні санкції за цим Договором підлягають сплаті винною Стороною в повному обсязі незалежно від відшкодування збитків.
  2. В разі порушення строку виконання грошових зобов’язань, передбачених цим Договором, Замовник повинен сплатити Постачальнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, від суми заборгованості за кожен день такого порушення.
  3. В разі порушення строку поставки, передбаченого цим Договором,Постачальник повинен сплатити Замовнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, від вартості Продукції, строк поставки якої порушений, за кожен день такого порушення.
  4. Після затвердження Сторонами Зразку-Еталону Продукції відповідальність за помилки в ньому несе Замовник. Усі наступні зміни в Зразку-Еталоні можливі лише за згодою обох Сторін і затверджуються в порядку, визначеному пунктом 2.4. цього Договору. Крім того, про факт затвердження таких змін Сторонами складається відповідний акт. Зміни в затвердженому Зразку-Еталоні можливі лише після відшкодування Замовником витрат Постачальника, які були понесені ним в зв’язку з виготовленням Продукції за первинними Зразками-Еталонами чи підготовкою до такого виготовлення.
   У випадку внесення змін до Зразків-Еталонів після початку виготовлення Продукції за раніше узгодженим Зразком-Еталоном Сторони додатково погоджують кількість Продукції, яка має бути виготовлена за новим Зразком-Еталоном, що зазначається в додатковій Специфікації.
  5. Сторони, керуючись ст. 259 Цивільного кодексу України, за взаємною згодою вирішили встановити позовну давність для стягнення неустойки (штрафу, пені) за порушення грошових зобов’язань за цим Договором тривалістю у три роки. Керуючись ч. 6 ст. 232 Господарського кодексу України Сторони також погодили, що нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання грошових зобов’язань за цим Договором припиняється через три роки від дня, коли зобов'язання мало бути виконане.
  6. Сторона, яка прострочила виконання грошових зобов’язань за цим Договором, на вимогу іншої Сторони зобов’язана сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також тридцять процентів річних від простроченої суми за кожен день прострочення відповідно до статті 625 Цивільного Кодексу України.
  7. У випадку порушення Замовником умов здійснення розрахунків Постачальник має право без додаткового повідомлення зупинити поставку Продукції за цим Договором (в тому числі, оплаченої Замовником) до повної сплати вартості поставленої та неоплаченої Продукції Замовником, а також до повного виконання вимог пунктів 7.2., 7.6. цього Договору та сплати Замовником всіх інших штрафних санкцій, визначених цим Договором і нарахованих Замовнику.
 8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
  1. За невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків за Договором Сторони несуть відповідальність у порядку, встановленому цим Договором та чинним законодавством України. Відшкодування збитків та сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання зобов'язань, передбачених цим Договором. Штрафні санкції за цим Договором підлягають сплаті винною Стороною в повному обсязі незалежно від відшкодування збитків.
  2. В разі порушення строку виконання грошових зобов’язань, передбачених цим Договором, Замовник повинен сплатити Постачальнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, від суми заборгованості за кожен день такого порушення.
  3. В разі порушення строку поставки, передбаченого цим Договором,Постачальник повинен сплатити Замовнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, від вартості Продукції, строк поставки якої порушений, за кожен день такого порушення.
  4. Після затвердження Сторонами Зразку-Еталону Продукції відповідальність за помилки в ньому несе Замовник. Усі наступні зміни в Зразку-Еталоні можливі лише за згодою обох Сторін і затверджуються в порядку, визначеному пунктом 2.4. цього Договору. Крім того, про факт затвердження таких змін Сторонами складається відповідний акт. Зміни в затвердженому Зразку-Еталоні можливі лише після відшкодування Замовником витрат Постачальника, які були понесені ним в зв’язку з виготовленням Продукції за первинними Зразками-Еталонами чи підготовкою до такого виготовлення.
   У випадку внесення змін до Зразків-Еталонів після початку виготовлення Продукції за раніше узгодженим Зразком-Еталоном Сторони додатково погоджують кількість Продукції, яка має бути виготовлена за новим Зразком-Еталоном, що зазначається в додатковій Специфікації.
  5. Сторони, керуючись ст. 259 Цивільного кодексу України, за взаємною згодою вирішили встановити позовну давність для стягнення неустойки (штрафу, пені) за порушення грошових зобов’язань за цим Договором тривалістю у три роки. Керуючись ч. 6 ст. 232 Господарського кодексу України Сторони також погодили, що нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання грошових зобов’язань за цим Договором припиняється через три роки від дня, коли зобов'язання мало бути виконане.
  6. Сторона, яка прострочила виконання грошових зобов’язань за цим Договором, на вимогу іншої Сторони зобов’язана сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також тридцять процентів річних від простроченої суми за кожен день прострочення відповідно до статті 625 Цивільного Кодексу України.
  7. У випадку порушення Замовником умов здійснення розрахунків Постачальник має право без додаткового повідомлення зупинити поставку Продукції за цим Договором (в тому числі, оплаченої Замовником) до повної сплати вартості поставленої та неоплаченої Продукції Замовником, а також до повного виконання вимог пунктів 7.2., 7.6. цього Договору та сплати Замовником всіх інших штрафних санкцій, визначених цим Договором і нарахованих Замовнику.
 9. ФОРС-МАЖОР
  1. Жодна із Сторін не буде нести відповідальності за повне або часткове невиконання своїх обов’язків за Договором, якщо воно є наслідком обставин непереборної сили (форс-мажор) а саме: стихійні лиха, пожежі, землетруси, воєнні дії, страйки та інші обставини поза волею сторін, що перешкоджають Сторонам виконувати свої зобов’язання за цим договором. Сторона, для якої створилась неможливість виконання своїх обов’язків за цим Договором повинна протягом 3-х днів з дня, коли їй стало відомо про ці обставини, у письмовій формі повідомити іншу Сторону. Форс-мажорними обставинами також безумовно визнається набрання чинності змінами до законодавства (закони, інші нормативно-правові акти), якими збільшується розмір ввізних мит на Продукцію та/або її складові частини (в тому числі, на сировину та матеріали, які використовуються при виготовленні Продукції), вводяться нові мита, додаткові мита, заборони на ввезення Продукції та/або її складових частин.
  2. У випадку настання форс-мажорних обставин Сторони шляхом переговорів узгоджують порядок та терміни виконання своїх обов’язків по Договору, що оформлюється додатковою угодою до цього Договору.
  3. Якщо форс-мажорні обставини діють більше трьох місяців цей Договір може бути розірваний кожною зі Сторін шляхом направлення письмового повідомлення іншій Стороні у порядку, визначеному цим Договором.
 10. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ЙОГО РОЗІРВАННЯ
  1. Візуалізації Продукції, Специфікації, затверджені Зразки-Еталони є додатками та невід’ємними частинами цього Договору.
  2. Всі зміни та доповнення до Договору мають юридичну силу лише у тому випадку, якщо вони вчинені у письмовій формі, скріплені підписами уповноважених представників Сторін та печатками Сторін.
  3. Всі повідомлення за цим Договором, що направляються засобами поштового зв’язку, вважаються отриманими Стороною-адресатом в момент їх фактичного отримання або на сьомий день з дня їх направлення (в залежності від того, яка з подій настала раніше). Всі ризики, пов’язані з відсутністю за місцезнаходженням чи неналежною роботою пошти, несе Сторона-адресат.
  4. Під робочими та банківськими днями у цьому Договорі розуміються всі дні тижня, крім суботи та неділі, а також святкових та неробочих днів, визначених в статті 73 Кодексу законів про працю України, з урахуванням рекомендацій Кабінету Міністрів України щодо перенесення робочих днів у відповідному році.
  5. Факсимільні, скановані копії документів, якими обмінюються Сторони за цим Договором, породжують права та обов’язки Сторін та є дійсними до моменту обміну оригіналами.
  6. З усіх питань, які не врегульовані цим Договором, сторони керуються чинним законодавством України.
  7. Договір складений українською мовою у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу(по одному для кожної зі Сторін).
  8. Замовник є платником податку на прибуток.
  9. Постачальник є платником податку на прибуток..
  10. Всі розбіжності, які виникнуть під час виконання цього Договору, Сторони вирішують шляхом переговорів, а у випадку неможливості досягти взаємної згоди –в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.
  11. Сторони домовилися про те, що текст цього Договору, а також будь-яка інша інформація, що стосується цього Договору, є конфіденційною та не може передаватися третім особам без письмового дозволу іншої Сторони за цим Договором, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.
  12. Додатками до цього Договору, які є його невід’ємними частинами є:
   - Візуалізації;
   - Специфікації;
   - Акти зміни ціни Продукції;
   - Акти опломбування Зразка-Еталону Продукції;
   - Довіреність на право узгодження Зразка-Еталона.
 11. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
Постачальник: Замовник:
ТОВ "Постачальник" ТОВ "Будстандартинвест"
03035. Київ, Артема 25 03035, м.Київ, вул.Артема, 22
ПАТ 'Гарний Банк', МФО 121121, п/р 2600111111 ПАТ 'Гарний Банк', МФО 121121, п/р 2600111111
Код ЄДРПОУ 52525252 Код ЄДРПОУ 45454545
ІПН 454585858585 ІПН 565485854525
Директор____________ Директор____________